Община Социални дейности

Комплекс за социални грижи изграждат в Церова кория по проект за 2,7 млн. лв.

Официална церемония „Първа копка“ по проект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ ще се проведе на 06.03.2020 г. от 10:30 ч. в с. Церова кория, ул.“Втора“ № 26.  Бенефициент по проекта е Община Велико Търново, а финансирането от 2 760 000 лв. е по ОП „Региони в растеж“.

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Предвижда се изграждане на 4 сгради ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико Търново. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс.

Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня майка в изнесена пристройка към една от сградите, обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите.

Целевата група ползватели са заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и са пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания.