Икономика Социални дейности

Компенсират двойно превозвачите за всяка една намалена карта за учащ или пенсионер

Правителството реши да бъдат увеличени двойно максималните месечни размери, с които се компенсират автобусните превозвачи за намалените им приходи от издаване на всяка една намалена абонаментна карта за учащ или пенсионер. Това стана възможно с приемане на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за конпенсиране на намалените приходи от предлагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и другu райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г.

С допълненията в наредбата е предвидено разпределянето на средствата за компенсации и субсидии за автобусните превозвачи от министъра на транспорта и съобщенията да се извършва чрез използването на единна автоматизирана система. По този начин ще се намали времето за получаване и обработване на данните, предоставяни от общините и съответните ведомства, както и вероятността за допускане на технически грешки.

С промените се постига и съответствие с промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в частта за обхвата на правоимащите лица и превозите, по които имат право на безплатно пътуване и съответно компенсиране със средства от държавния бюджет.