Политика

Комисия по жалби на гражданите: Нерегламентирани сметища има в почти всички населени места в областта

До края на месец март т. г. Община Горна Оряховица и кметството в Драганово трябва да почистят нерегламентираното сметище край селото, реши Областната комисия по жалби на гражданите. Комисията, председателствана от зам.-областният управител Огнян Стоянов, разгледа две жалби – на сдружение „Балканика“ и на г-жа Хелена Худжек, която се жалва от качеството на услугата сметосъбиране и сметоизвозване на територията на цялата област.

По първата жалба стана ясно, че в близост до с. Драганово се е образувало огромно нерегламентирано сметище за отпадъци. Там се изхвърлят чували, дрехи, стари мебели, строителни материали и т.н. Големите количества отпадъци са изринати към старото корито на р. Янтра, което прави много трудно отстраняването им. Според сигнала много пъти се е стигало до „престъпната практика“ незаконните сметища в региона да се изриват към близките блата, реки или дерета чрез запръстяване. По сигнала беше препоръчано по възможност да се създаде площадка за временно съхранение на растителни и строителни отпадъци в с. Драганово, както и за разделно събиране.

По другия сигнал г-жа Хелена Худжек е предложила и няколко мерки за подобряване сметосъбирането и сметоизвозването. Според нея е необходимо поставянето на информационни табели в центъра на всяко село и на оживените места в градовете. Нужен е инструктаж на кметовете и наместниците за задълженията им като длъжностни лица по Закона за управление на отпадъците, както и обособяване на площадки за временно съхраняване и компостиране на растителни отпадъци от градините на селата. Друга идея е за организирано извозване от селата на текстилните, опасните и едрогабаритните отпадъци, в това число и старите мебели, поне веднъж годишно, както и обособяването на мрежа от площадки за временно съхранение на битови и строителни отпадъци.

На работната среща присъстваха представители на десетте общини на областта, както и на ресорните институции. Главният еколог на Великотърновска община коментира, че всяко населено място има бюджет и може да осигури информационни табели за графика на извозване на сметта. Най-големият проблем на търновското кметство е, че служителите на МВР, които имат правомощия да съставят актове, не го правят, оправдавайки се с липсата на наредби, което обаче не е вярно. Зам.-областният управител Огнян Стоянов пое ангажимент да постави този въпрос пред ОДМВР. Иначе в общината има четирима екоинспектори, които съставят актове, но заради формални грешки масова практика е Районният съд да отменя повечето от тях. Затова пък все повече между Община и нарушители се сключват споразумения и така в бюджета все пак влизат постъпления. За пример – през последната седмица са събрани около 2 000 лв.

Аналогични проблеми поставиха и другите общини. Според представителя на Горна Оряховица, ако се открият площадки за „зелени отпадъци“ – това ще е крачка назад, защото те рано или късно ще се превърнат в нерегламентирани сметища. В Павликени ще бъдат изградени шест обществени компостера, а в Бяла черква – един, но те са само за „зелени отпадъци“ и са малки по обем, което не е решение на проблема с нерегламентираните сметище в големите общини. В община Полски Тръмбеш също имат спечелен проект за 330 компостера. Общината ще ги закупи и  раздаде безплатно на еднофамилните къщи.  От Стражица се оплакаха, че сметосъбиращата фирма разполага с крайно амортизирана техника, а повечето от контейнерите са за бракуване. Там също ще помислят за компостери за зелени отпадъци. В Елена най-сериозните проблеми са породени от строителството и отпадъците, които се получават след закупуване и ремонт на старите къщи.

Зам.-областният управител Огнян Стоянов препоръча общините да предоставят информация за сметосъбирането и сметоизвозването в средствата за масово осведомяване, във фейсбук и т.н. Графиците да бъдат публично оповестени и да се предостави ясна информираност за кампаниите за събиране на отпадъците в срок от поне 30 дни предварително.

Общините, които нямат изградени временни площадки за съхранение на строителни, растителни и други отпадъци по възможност да предприемат мерки за създаване на такива съобразно изискванията за временно съхраняване с цел да се предостави възможност за гражданите да изхвърлят такива отпадъци там или безвъзмездно, или срещу минимална такса. Да се организират мобилни и стационарни пунктове за разделно събиране на отпадъци. Друга препоръка е да се осигури възможност за извозване на растителни и строителни отпадъци от малките населени места и да се стимулират гражданите да изхвърлят отпадъците си разделно. Да се организира система за облекчения на гражданите от такса битови отпадъци при използване на компостери или при разделно събиране и изхвърляне на рециклируеми отпадъци. По възможност да се предоставят компостери на домакинства, училища и организации безвъзмездно или с  начисляване на намаление от такса битови отпадъци. Да се осъществява по-строг контрол от кметовете на кметства и кметските наместници, относно нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.