Образование

Комисията за защита от дискриминация върна задочното обучение по право

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) даде задължително предписание да се върне възможността за задочно обучение по специалността „Право“.

С решение от вчера, 29-ти март, тя прие, че новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която влиза в сила от учебната 2018/19 г. и според която право може да се учи само редовно, въвежда непряка дискриминация по признаци „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“.

КЗД дава задължително предписание за преустановяване на нарушението, като се предприемат всички възможни и необходими мерки за възстановяване на първоначалното положение за въвеждане и продължаване на обучението по специалност „Право“ в задочна форма, наред с редовната.

Освен с обосноваване наличието на дискриминация по визираните признаци, в мотивите на решението съставът стига до извода, че при приемането на наредбата са допуснати съществени процесуални нарушения, съобщиха от комисията, но не посочиха в какво се изразяват те.

ОТ КЗД изтъкват: „Неспазената процедура по приемане на наредбата поставя заинтересованите лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. („лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“), и лица без да са носители на такъв признак, съвместно с първите в неблагоприятно положение. Макар и произтичащо от привидно неутрална разпоредба и критерии, поставянето в  неблагоприятно положение на визираните лица, представлява форма на непряка дискриминация“.

В решението си комисията пояснява, че формите на обучение не обуславят качеството му и заявява, че то би се повишило от наличието на нормативно установени материални, формални и резултативни изисквания към специалността.

Комисията подчертава, че „Право“ не следва да се съпоставя със специалности като „Медицина“, „Дентална медицина“, „Кинезитерапия“, „Фармация“ и „Ветеринарна медицина“, не само защото характерът на специалностите изисква специфично обучение, несъпоставимо с това на юристите, а и „защото съпоставящите се с него специалности са нормативно уредени като специалности по регулирани професии за разлика от специалност „Право“, която с изключение на професията адвокат не предоставя друга регулирана професия“.

Комисията за защита от дискриминация беше сезирана от собствения си член Орлин Колев, а решението ѝ е взето от петчленен разширен заседателен състав с председател Сабрие Сапунджиева, докладчик Владимира Стоименова и членове София Йовчева, Наско Атанасов и Баки Хюсеинов.

Новата наредба за обучението по право беше приета миналата година от служебното правителство, начело с проф. Огнян Герджиков. И именно премахването на възможността за задочно обучение беше сочено като най-голямата промяна, която предвижда. Тогава проф. Герджиков заяви, че се е борил за тази реформа от пет години и е била негова мечта от дълго време.