Общински съвет

Кметът Панов предлага промени в екозаконодателството, заради замърсяването на въздуха в Търново от Кроношпан

Предложение на кмета Даниел Панов до министъра на околната среда и водите одобри Великотърновският общински съвет. То касае  намаляване на нормите за органични вещества, определени като общ въглерод в Наредба № 1 от 2005 г., за норми за допустими емисии на замърсители, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Предложението визира и въвеждане на показател органични вещества, определени като общ въглерод, като показател за качеството на атмосферния въздух в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Причина за предложението е системното замърсяване на Велико Търново не с фини прахови частици, а с органични съединения, които се усещат и разпространяват с характерна миризма. Източникът е фирма Кроношпан, а казусът започна през 2016 година, когато тя заяви желание за увеличаване на производствения си капацитет. Започват и системни сигнали от граждани, а само от началото на тази година РИОСВ е направила 37 проверки по случая. Единствената институция, която има право да направи изменение в Комплексното разрешително на фирмата, е Изпълнителната агенция по околната среда. Ако това не стане, предложението визира допълване в Закона за чистотата на атмосферния въздух на точка, в която да влезе като компонент и да бъде следен, органиката и органичния въглерод с всички органични и летливи съединения. За да се контролира този процес са необходими изменения и в Наредбата, фиксираща нормите на тези вещества. Тя се прилага за предприятия, за които се издават Комплексни разрешителни.