Икономика

КЕВР ни честити новата година с повишение на цената на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес решение, с което от 1.01.2022 г. се изменят премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.

Премиите на тези категории производители на електрическа енергия бяха определени от регулатора в началото на регулаторния период с Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г. Съгласно § 28, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г., премията се определя като разлика между преференциалната цена и определената прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.

След извършен анализ на постигнатите към 30.11.2021 г. помесечни цени за базов товар на пазара „Ден напред“ и постигнатите нива на фючърсните сделки  за второто полугодие на 2021 г. Комисията констатира, че е налице значително отклонение от определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh, спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар. Към 30.11.2021 г. помесечните цени за базов товар на пазара „Ден напред“ са: м. юли 2021 – 185,55 лв./MWh, м. август – 218,16 лв./MWh, м. септември – 244,45 лв./MWh, м. октомври – 368,50 лв./MWh, м. ноември – 408,32 лв./MWh, м. декември – 429,91 лв./MWh.  Предвид постигнатите нива на пазара „ден напред“, цената за базов товар за второто полугодие на 2021 г. е в размер от около 309,15 лв./MWh.

С оглед на всички факти и аргументи, с решението на КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1.01.2022 г. се изменя от 119,00 лв./MWh на 293,37 лв./MWh. По групи производители прогнозната пазарна цена се изменя, както следва :

Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 274,96 лв./MWh;

Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 282,92 лв./MWh;

Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 283,48 лв./MWh;

Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 294,36 лв./MWh.

С оглед изложеното, отклонението между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар от 293,37 лв./MWh е 147 %. В същия размер е и тази разлика по отношение на прогнозните пазарни цени на производителите на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия; от производителите на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия, от производителите на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и на производителите на електрическа енергия, произведена от биомаса.

В решението на КЕВР се посочва, че ако не бъдат изчислени премии спрямо постигнатата цена на електрическата енергия на организирания борсов пазар, премиите, които за срока на мораториума Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/ следва да изплати на производителите на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, ще доведат до свръхпечалба на тези производители, от една страна, а от друга – ще се отразят негативно на бюджета на ФСЕС с разходи в размер на 350 млн. лв. на годишна база.

Съгласно чл. 31б, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията има право при необходимост да измени определените премии, но не по-често от веднъж на шест месеца, при условие че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена за базов товар спрямо постигната и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар на електрическа енергия. По смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия  съществено изменение е налице, когато то е в размер над 15 на сто.

В решението на Комисията се посочва, че по силата на чл. 100, ал. 4 от ЗЕ сделките, които се сключват от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, с обект с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени и са извън регулирания пазар. Предвид на това решението на НС за налагане на мораториум върху цената на електрическата енергия на регулиран пазар не е приложимо по отношение на акта на КЕВР за изменение на Решение № Ц-25 от 01.07.2021 г., в частта по т. XIX, с което Комисията е определила за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. премии за производителите на електрическа енергия от ВИ.

На основание чл. 31б, ал. 4 от Закона за енергетиката решението за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW влиза в сила от деня на приемането му от Комисията за енергийно и водно регулиране.