Образование

Какво предстои през 2021 по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж?

Над 80 хиляди мобилни компютърни конфигурации ще бъдат предоставени в училищата, а в 300 училища ще бъдат създадени СТЕМ центрове със средства на Европейската програма за реакция на кризата Ковид . До края на годината и през 2021 година ще бъдат обявени последните операции по ОПНОИР – Модернизация на Висшите училища, Подкрепа за приобщаващо образование, Ограмотяване на възрастни, Ученически практики 2 и Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. Това стана ясно след като на своето заседание проведено онлайн, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж одобри критериите за операция Равен достъп до училищно образование в условията на кризи и Индикативните годишни работни програми за 2020 и 2021 година.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи e операция, чрез която програмата Наука и образование за интелигентен растеж ще допринесе за преодоляването на ковид кризата. Операцията планира групиране на дейностите в два компонента, които са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес, от една страна, и за повишаване нивото и по-бързото усвояване на практическия учебен материал, както и за повишаване на интереса към образованието, от друга страна. Първият компонент е пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19.   Той обхваща дейности, свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. В рамките на компонента ще бъдат закупени и предоставени на училищата 80000 мобилни компютри – 20000 учителски и 60000 ученически лаптопа. За разлика от тази есен, когато подобна дейност бе реализирана със средства от Националния бюджет и те бяха предоставени директно на училищата, които трябваше да закупят мобилните устройства,  по инструмент REACT EU подходът ще бъде по-различен. Компютрите ще бъдат закупени чрез централизирана поръчка и училищата ще получат самите устройства. Последното означава, че и при оптимистични срокове, задачата може да бъде изпълнена най-рано в края на учебната година. По предложение на Център Амалипе ще бъдат закупени и предоставени също така таблети на по-ниска стойност, които ще бъдат изцяло за нуждите на обучението от разстояние.

Компонентът включва също така обучение на ученици и учители, както и обучение на родители за подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда. Последното е изключително важно и МОН ще търси подходящ начин за достигане на възможно най-широк кръг от родители, чиито дигитални компетенции не позволяват ефективна подкрепа на децата по време на дистанционно обучение.

Компонентът ще бъде реализиран незабавно като се очаква до края на декември агенция ОПНОИР да покани МОН да подаде проектно предложение и веднага след това то да бъде изпълнено.

Вторият компонент е насочен както към преодоляване на последиците от кризата, породена от COVID-19, така и към подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, в  т.ч. цифровото образование. Той предвижда да се допълни изпълнението на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. С Европейски средства ще бъде финансирано създаването на 300 нови училищни STEM центрове в допълнение към финансираните 150 центъра по Националната програма през 2020-та и 2021 година. Училищната STEM среда ще спомогне за качествено преподаване на новото учебно съдържание, което по време на епидемичната обстановка не е могло да бъде преподадено. По време на пандемии тези STEM центрове ще могат да извършват дейност като центрове за дистанционно обучение и лаборатории, от които учителите да излъчват/преподават уроците на живо и да създават видео материали, достъпни и за ученици от други училища. При връщане от неприсъствена в присъствена форма, центровете ще компенсират липсата на практическо обучение по специфични дисциплини в учебния план и ще спомогнат за по-бързото усвояване на практическия материал, както и на новия учебен материал, който е пропуснат.

В рамките на проведената дискусия по време на онлайн заседанието на комитета за наблюдение, Илко Йорданов от институт Отворено общество предложи включването на детските градини в първия компонент на програмата. Предложението бе подкрепено и от Деян Колев, представляваш организациите работещи за образователна интеграция на маргинализирани групи, който подчерта, че детските градини следва да бъдат включени поне с групите за задължително предучилищно образование. Деян Колев настоя също така за справедлив механизъм при разпределянето на компютърните конфигурации, който ще насочи достатъчен брой устройства към училищата с ученици без подходящи устройства и интернет връзка. В отговор министър Вълчев подчерта, че МОН e спуснало към всички регионални управления изисквания за организиране на механизми на взаимопомощ между училищата. Във всяка област училищата без достатъчно компютърни устройства могат да получат такива от други училища, в които няма идентифицирана подобна необходимост за времето на обучение от разстояние. Министър Вълчев посочи също така, че училищата могат да използват за закупуването на таблети и средствата, които са получили през последната седмица като извънредна субсидия от Министерския съвет.

 

Комитетът за наблюдение актуализира времевия график на част от предвидените операции. Така например операцията Ограмотяване на възрастни ще бъде обявена през декември, а срокът за кандидатстване с проекти по нея ще бъде до края на март 2021 година. Конкурсът за проекти Подкрепа за висше образование на уязвими групи се очаква да бъде обявен през юни и да се кандидатства до септември 2021 година. Разбира се, следва да се има в предвид, че Индикативната годишна работна програма е документ, чиито срокове често претърпяват промени.