Поминък

Какви промени очакват пенсионерите през 2021 година

Какво ново предстои да се случи в пенсионната система на страната през настоящата 2021 година? Отговор на този въпрос дават от Националния осигурителен институт (НОИ) в последния си бюлентин.

  1. Изменение в реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

След изменение на разпоредбата на чл. 102 от КСО, което е в сила от 1 януари 2021 г., с нея се регламентират два начина за преизчисляване на пенсиите.

Служебно преизчисляване на пенсиите

Припомняме, че НОИ направи за първи път изцяло служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, без подаване на заявление от тяхна страна, считано от 1 април 2020 г. Преизчисляването беше извършено с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането им въз основа на наличните данни в информационната система на НОИ, като бяха обхванати над 260 000 пенсии.

Натрупаният опит даде повод на законодателя да въведе като постоянна мярка в Кодекса за социално осигуряване (КСО) извършването на служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери.

Предвидено е служебното преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО да се извършва при следните параметри:

– прави се веднъж годишно – от 1 април на съответната година;

– зачита се допълнително придобитият от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември, вкл., на календарната година, предхождаща преизчисляването;

– стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените от тях осигурителни вноски;

– стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

Важно е да се знае, че за да бъде включена трудова пенсия в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване от 1 април, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година.

Ежегодно преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера

Всеки пенсионер може да подаде в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност, заявление за ежегодното ѝ преизчисляване. Заявлението може да се подаде в свободен текст или съгласно образец УП-28, утвърден от управителя на НОИ.

  1. Промяна в срока за упражняване правото на избор за прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. се въведе временно изключение относно реда, начина и срока за прехвърляне на натрупаните средства от индивидуалната партида на осигуреното лице в универсален пенсионен фонд към съответните фондове на държавното обществено осигуряване.

Така от 1 януари 2021 г.., са предвидени следните възможности:

Всички лица, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и които в последните пет години са пропуснали срока, в който е допустимо да прехвърлят средствата по партидите си от универсален пенсионен фонд (УПФ) към държавното обществено осигуряване, могат да го направят от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително. Възможността се отнася до лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на общата им пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Те ще могат в рамките на първата половина на 2021 г. да упражнят еднократно правото си на избор за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. Заявленията за избор за промяна на осигуряването от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в държавното обществено осигуряване се подават в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП).

Втората възможност е предоставена на лицата, на които вече е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да са променили осигуряването си от универсален пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване, поради което размерът ѝ е определен с индивидуален коефициент, изчислен с намаление. Те ще имат възможност в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. включително да поискат преизчисляване на отпуснатата пенсия без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в УПФ към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на ДОО.

По данни на НОИ, към края на ноември 2020 г. пенсионерите, които ще могат да поискат преизчисляване на пенсиите си на това основание, са около 14 хиляди.

В обобщение, от тази възможност ще могат да се възползват лицата, за които са в сила следните условия:

Имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Пенсията е отпусната с начална дата до 31 декември 2020 г. включително;

Пенсията е изчислена с намален индивидуален коефициент.

Хората, които отговарят на тези условия, ще могат да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент, ако в срок от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. подадат в териториалното поделение на НОИ, което им изплаща пенсията, едновременно две заявления: Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент (образец УП-27) и Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в УПФ в държавното обществено осигуряване (образец УП-27.1), адресирано до пенсионноосигурителното дружество (ПОД), управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

За улеснение на хората от НОИ, НАП и пенсионноосигурителните дружества ще обменят служебно информацията и данните, необходими както за преизчисляване на пенсията, така и за прехвърляне на средствата от партидата в универсалния пенсионен фонд, в който е осигурен заявителят. След превода на средствата към държавното пенсионно осигуряване, съответното пенсионноосигурително дружество е задължено да изпрати на пенсионера писмо с информация за извършеното прехвърляне и извлечение от партидата му във фонда.