Здравеопазване Икономика

И през април множество търновци са сигнализирали за замърсен въздух, РИОСВ не установила нарушения

През април 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 83 проверки на 78 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 24 са планирани проверки и 59 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 14 предписания.

През периода са съставени 4 (четири) акта за установени нарушения. Два от тях са на „Топлофикация – Габрово” ЕАД за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и за неизпълнение на предписание на РИОСВ. Другите два акта са на две дружества за неводене на отчетност за отпадъците, в нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 6000 лв. Сключено е едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на стойност 980 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4328,98 лв. От получените суми 3463,18 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

През месеца са почистени 9 (девет) нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на селата Недан и Бутово, общ. Павликени (2), землището на гр. Габрово (4), землище на гр. Дебелец (1), землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш (2).

Получени са множество сигнали за замърсяване на въздуха от „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново в периода 22-25.04.2023 г. Извършени са три проверки/обходи на  22, 24 и 25 април по бул. „България“ – от бензиностанция „Петрол“ до централен кооперативен пазар в гр. Велико Търново, по ул. „К. Паница“ в кв. „Бузлуджа, по бул. „България“ – от магазин „Метро“ до автобусна спирка „Беляковско шосе“, гр. Велико Търново. Не е установено наличие на миризма, характерна за производството на дървесни плоскости. Данните от Автоматичната измервателна станция „Кроношпан“ не показват превишения на нормите на ФПЧ10 и формалдехид за посочените дати.

На 24.04.2023 г. е извършена проверка на „Кроношпан България“ ЕООД. Установено е, че производствените линии не работят, поради липса на материал. Данните от собствените непрекъснати измервания за периода 21.04.2023 г. – 24.04.2023 г. (14.00 ч.) показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в комплексното разрешително.

Получени са три сигнала за замърсявания с гуми и текстилни отпадъци в землището на гр. Дебелец – за нерегламентирано струпване на излезли от употреба автомобилни гуми по пътя между кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново и гр. Дебелец (зад подпорната стена в района на крайпътната чешма), за камари от гуми на стария път Дебелец – Дряново, посока старото сметище и за нерегламентирано сметище с повече от 50 чувала с дрехи в близост до река Белица. Сигналите са препратени на Кметство Дебелец и Община Велико Търново за предприемане на действия по компетентност в срок до 31.05.2023 г. На 05.05.2023 г. Кметството информира РИОСВ, че текстилните отпадъци са почистени.

През месеца са постъпили 3 сигнала за птици в безпомощно състояние – Бял щъркел в с. Ресен и Горска ушата сова в с. Церова кория в община Велико Търново и млад екземпляр от сем. Совови в гр. Елена. Изпратени са за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.