Икономика

И началникът на ДНСК ще може да премахва преместваеми обекти

Освен кметовете на общини, вече и началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) ще може да издава заповеди за премахване на преместваеми обекти. Промяната беше записана в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Новите моменти в него бяха приети на второ четене от парламента с 96 гласа „за“, 17 против и трима въздържали се. Съгласно досега действащата разпоредба в 7-дневен срок от връчването на констативния акт кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. С новите разпоредби такива правомощия се дават и на началника на ДНСК. Заповедта се връчва на собственика на обекта, който може да я обжалва.

Приетите текстове предвиждат преместваеми обекти да се премахват, когато са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква или без разрешение в противоречие със схемата. Друго основание за демонтиране на павилиони и други мобилни обекти е, ако не са включени в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води, при положение че са захранени с вода.

Законодателят предвижда за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерски съвет за селищни образувания с национално значение или на територията на морските плажове – обстоятелствата за премахване да се установяват от органите на ДНСК.

С новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия. За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава, само ако не се надвишават установените в подобрения устройствен план показатели.

В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба. Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, също се определят с наредба.

С други промени в ЗУТ депутатите приеха, че сградни водопроводни и канализационни мрежи, електрически уредби за ниско напрежение и физическа инфраструктура могат да се изграждат без разрешение за строеж. Остават текстовете в закона, според които разрешение за строеж не се изисква също при изграждане на оранжерии с площ до 200 кв.м, подпорни стени с височина до 1.2 м, надгробни паметници, плочи и кръстове с височина до 3 м, както и консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности.