Община Общински съвет

Инж. Даниел Панов ще има петима заместници, новата общинска структура ще се ръководи от 11 дирекции

Петима заместник-кметове ще има в структурата на община Велико Търново, 11 ще са дирекциите, а общата численост на служителите ще е 297 щатни бройки, разпределени по дирекции и отдели, както и в населените места. Това реши днес Великотърновският общински съвет, приемайки новата структура на Общината.

Заместниците на инж. Даниел Панов ще имат следните ресори – заместник-кмет „Финанси и стопански дейности“; заместник-кмет „Стратегическо, териториално и инвестиционно планиране и контрол“; заместник-кмет „Социални политики и образование“; заместник-кмет „Спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики“ и заместник-кмет „Култура и недвижимо културно-историческо наследство“.

Административно общинската администрация се организира и контролира от Секретаря на общината.

Новата структура на общината ще се състои от 11 дирекции и 12 отдела, разпределени в обща и специализирана администрация. В общата администрация ще има 4 дирекции с обща численост 79 броя. Това са: Дирекция „Административно обслужване“ с три отдела; Дирекция „Бюджет и финанси“; Дирекция „Обществени поръчки“; Дирекция „Правна и управление на общинската собственост“ с два отдела.

В специализираната администрация ще има 7 дирекции с обща численост 120 броя – Дирекция „Местни данъци и такси“ с два отдела; Дирекция „Инвестиционен контрол, устройство на територията, инженерни мрежи и съоръжения“ с три отдела, единият от които с два сектора; Дирекция „Стратегии, планиране и екология“ с два отдела; Дирекция „Социални политики, здравеопазване и транспорт“; Дирекция „Образование“; Дирекция „Спорт, младежки дейности, туризъм, международно сътрудничество, демографски политики“; Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“.

В структурата на общината влизат също длъжности и звена, на пряко подчинение на Кмета на общината, влизащи в общата численост на администрацията. Такива са главният архитект; Звено „Управление при кризи, сигурност на информацията и ОМП“; Звено „Вътрешен одит“; Звено „Финансов контрол“; Звено „Канцелария на кмета“.

В общата численост на администрацията е и Звено „Великотърновски общински съвет“, което е на пряко подчинение на Председателя на местния парламент.

Органите на изпълнителна власт в кметствата се подпомагат от общинска администрация, предвидена в структурата. Общият брой на кметствата, съответно кметовете на кметство, е 23; на населените места с кметски наместник е 13, а на администрацията към тях е 35 щатни бройки, които влизат в общата численост.

Мария Христова