Икономика Община

Инж. Даниел Панов участва в Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Представители на общините, браншовите организации на специалистите в строителството и представители на ДНСК и Министерството на регионалното развитие и благоустройството обсъдиха проблеми в прилагането на действащото законодателство, свързано с устройството на територията. Дискусията се проведе в рамките на  9-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, организирана от „НСОРБ Актив“. Повече от 120 представители на общините, министърът на регионалното развитие и благоустройството – арх. Виолета Комитова, началникът на ДНСК – арх. Влади Калинов, председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново – Даниел Панов, ръководствата на Камарата на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и експерти от кабинета на МРРБ взеха участие във форума.

Последните промени в ЗУТ предизвикаха противоречива реакция сред общинските администрации, а някъде и блокираха инвестиционния процес. Обсъжданията по време на първия ден на Националната среща имаха конструктивен характер и обстойно бяха дискутирани мотивите на всички страни, така че бъдещите предложения за законови промени, с които се ангажира екипът на МРРБ, да въведат работещ механизъм. Част от проблемите са в текстовете, касаещи уличната регулация. Сериозен е и проблемът по прилагането на влезлите в сила Устройствени планове, тъй като в преобладаващата част от случаите тяхното прилагане не е обвързано с необходимия финансов ресурс както за отчуждителни процедури, така и за изграждане на предвидената публична инфраструктура и улична мрежа. На много места в страната липсват отчуждителни програми, споделиха главни архитекти, и причината за това е липсата на достатъчен финансов ресурс в общините. С обсъжданите в момента промени в ЗУТ се предлага всяка община трябва да разработи собствен икономически механизъм за реализиране на устройствените планове.