Община Общински съвет

Инж. Даниел Панов отчете изпълнение на 96,5% от управленската си програма

Изпълнение на управленската си програма на 96,5% отчете днес пред Великотърновския общински съвет кметът инж. Даниел Панов. „В програмата си съм включил само неща, за които има осигурено финансиране. От опозицията непрестанно поставяте въпроси за проекта за втория етап на водния цикъл, който е одобрен, но общината няма как да извади 39 млн. лв. Тук се чака европейско финансиране.” – започна своя отчет кметът в отговор на изказвания от страна на съветниците от БСП, че има заложени, а неизпълнени проекти.

 

За 2019 година Община Велико Търново управлява 18 проекта с европейско финансиране в областта на образователната, социалната, техническата инфраструктура на стойност 48 841 933,96 лв. През 2019 г. общината успя да защити разработени по европейски програми проекти за над 26 000 000 лв. и да разработи ключови проекти, в процес на оценка на стойност над 7 570 000 лв.Важна инвестиционна подкрепа през 2020 година ще е възможността община Велико Търново да договори реализацията на проектите си в сферата на културната и туристическата инфраструктури по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в т.ч. създаването на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище.

 

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2019 год. е в размер на 29 568 911 лв., което представлява с 3,76 % увеличение спрямо отчета към 31.12.2018 година. Приходите за местни дейности /собствени приходи и обща изравнителна субсидия от Централния бюджет/ са в размер на 31 719 711 лева. Данъчните приходи са в размер на 13 905 940 лева, а местните неданъчни приходи са в размер на 15 662 971 лева.Разходите за местни и дофинансирани дейности на касова основа за 2019 година са в размер на 37 033 838 лева или с 4,28 % повече от предходната 2018 година.Просрочените задължения към 31.12.2019 година са в размер на 1 293 311 лева, коетоес54 911 лева по-малко от тези към 31.12.2018 година.

 

В периода януари-декември 2019 година Община Велико Търново продължи да реализира политики в сферата на социалните дейности чрез изпълнение на Европейските механизми на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 със следните проекти: Проект „Приеми ме 2015“, Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, Проект „Изграждане на кризисен център за лица”, Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, „Проект „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ и Проект „Обучения и заетост за младите хора“, „Обучения и заетост“. През 2019 г. Община Велико Търново подаде Проектно предложение „Разкриване на Кризисен център „ТЪРЕЮВГРАД““ по ОП „Развитие на човешките ресурси”2014-2020.

 

През 2019 година са извършени строително-ремонтни дейности за над 560 000 лева на сградния фонд на учебните институции, извън европейското финансиране. Отделени са специално внимание и средства за обезпечаване транспорта на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение, за осигуряване на ученическото столово хранене чрез кухня-майка в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”. Осигурено е отоплението за сезон 2018/2019 и 2019/2020 в детските гря дини и училища. Над 2 000 000 лева са осигурени по различни Национални и международни програми за развитие на средното образование, над 20 000 лева са разходени по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за стипендии за постигнати високи образователни резултати, както и за даровити деца, а проектите, които се реализираха в сферата на образованието надвишават 20.

 

През 2019 г. са организирани над 443 културни събития. Акценти в тях бе Програмата за отбелязване на 140 години от Великото народно събрание и приемането на Търновската конституция, IV Летен сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете” с международно участие, новите събития Международен фестивал на кукления театър „Лято, кукли и приятели“, Фестивал на китайската култура и „Лятно кино под звездите“ .Реализираха се 27 фестивала, 46 изложби, 28 концерта, както и Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, уникалното светлинно 3D Мапинг шоу „Царевград Търнов“ и много други, във всички жанрове на изкуството. През 2019 година бяха проведени публични консултации и разработен проект за Стратегия за развитие на културата в община Велико Търново, който предстои да бъде приет от Великотърновския общински съвет.