Община

Инж. Даниел Панов кани гражданите на обществено обсъждане за поемането на дългосрочен дълг

Кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов кани всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 година в размер на 805 768 лева. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.02.2018 година /вторник/ в голямата зала на Община Велико Търново от 10,30 часа.

Обект на дълга е реализацията на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“. Проектът цели осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението и постигането на по-висок жизнен стандарт в град Велико Търново, постигнати посредством интегриран подход при реализиране на групи от дейности. С реализирането на предвидените дейности ще бъдат постигнати конкретни резултати в следните области:

Подобряване на общата образователна инфраструктура в Община Велико Търново чрез модернизиране на образователната инфраструктура в ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада войвода“, СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г.С.Раковски и спортно училище“, ДГ „Пролет“.

Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители;

Осигуряване на рентабилна образователна среда, водеща до устойчиво развитие;

Източникът на финансиране е „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, а дългът ще бъде обезпечен със  собствени приходи  на община Велико Търново.