Община

Инж. Даниел Панов кани великотърновци на обсъждане на общински заем за реализирането на два проекта

На основание чл.4, т.1 и чл.15, ал.1 от  Закона за общинския дълг  и чл.3 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг,  инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново,  кани всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Велико Търново  под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.09.2020 година /петък/ в Голямата зала на Община Велико Търново от 10.30 часа.

ПРОЕКТ 1:  „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

Предназначение  – Реализация на проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

Стойност на проекта:1 302 577,31 лева, в т.ч. собствено участие: –  905 641,00 лева.

Цел на проекта: Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ за създаване условия за  развитието  на конкурентноспособна културна атракция на територията на община Велико Търново чрез стимулиране на местните и регионални културни продукти.

Срок за изпълнение на проекта: 30 месеца от подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Общи параметри на дълга:

Размер на дълга:  853 821,00 лева;

Източник на финансиране – „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020;

Начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Велико Търново.

ПРОЕКТ 2:  „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Предназначение  – Реализация на проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Стойност на проекта: 2 850 760,63 лева, в т.ч. собствено участие: 799 361,26 лева.

Цел на проекта – Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност за осигуряване  на сигурна и съвременна среда за излагане и популяризиране  културно-историческото наследство с цел постигане на по-голям туристически интерес към културната институция.

Срок за изпълнение на проекта: 30 месеца от подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Общи параметри на дълга:

Размер на дълга:  730 941,26 лева;

Източник на финансиране – „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Велико Търново.