Здравеопазване

Изхвърлени трупове на домашни животни са открили екоинспектори

Сигнал за незаконно изхвърляне на трупове от домашни животни в землището на стражишкото село Благоево са проверили незабавно експертите на РИОСВ във Веалико Търново. Проверката на място установила, че сигналът е основателен. На образувано нерегламентирано сметище от торова маса, примесена с битов отпадък в местността Жевезника в землището на Благоево, са изхвърлени останки на два трупа на телета. Установено е, че костите са от животни, собственост на местен животновъд. Издадено е предписание на кмета на селото за почистване на нерегламентираното сметище. Съставен е акт на собственика на фермата.

Четири сигнала за замърсявания на води и на околната среда с отпадъци са постъпили на „зеления телефон“ и по електронната поща на РИОСВ – Велико Търново през април. Извършени са три проверки, издадени са две предписания, съставен е един акт за установено нарушение. Два от сигналите са изпратени на Община Велико Търново за решаване по компетентност.  Проверен е сигнал за наличие на нефтопродукти във водите на дере, след бензиностанция в Горна Оряховица. При инспекцията на бензиностанцията било установено, че битовите води от обекта се заустват в градска канализация, а атмосферните води от площадката се отвеждат в дерето чрез тръба. На обекта няма съоръжение за пречистване на атмосферни води, замърсени с калови частици и нефтопродукти. Издадено е предписание на управителя на фирмата, стопанисваща бензиностанцията да изгради система за улавяне на разливи и да не се допуска заустване на замърсени води в дерето. Последваща проверка установи, че системата е изградена. За нейното почистване, както и за други генерирани опасни отпадъци е сключен договор с лицензирана фирма.

По електронната поща на РИОСВ са постъпили два сигнала от граждани за нерегламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци. Бдителни търновци алармирали за утайки от септични ями в землището на великотърновското село Беляковец. Извършена е и проверка по сигнал за незаконно сметище в квартал „Зона Б“ в старата столица. Сигналите са изпратени за решаване по компетентност до Община Велико Търново, тъй като съгласно Закона за управление на отпадъците кметът контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и третиране на битовите и строителни отпадъци, образувани на територията на общината.