Денят

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Изменят се разпоредбите на чл. 63б и 63в, които регламентират преназначаване на военнослужещи на длъжности, изискващи военно звание „капитан“/„капитан-лейтенант“ III или IV степен и на длъжности, изискващи военно звание „старши сержант“/„главен старшина“ II или III степен. С влизането в сила, считано от 01.01.2019 г. на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 309/2018 г., вече не съществуват длъжности за „капитан“/„капитан-лейтенант“ III или IV степен и за „старши сержант“/„главен старшина“ II или III степен, което налага заменянето им с длъжности, изискващи военно звание „лейтенант“, съответно „младши сержант“/„старшина II степен“.

Изменя се също така разпоредбата на чл. 111, с която е създадена правна възможност офицерите, притежаващи военно звание „капитан“/„капитан- лейтенант“ I или II степен и „подполковник“/„капитан II ранг“ I или II степен и офицерите с по-високо военно звание да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ и „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“. Промяната в разпоредбата се цели привеждането й в съответствие с изискванията на класификатора на длъжностите на военнослужещите, като в условията, на които следва да отговарят офицерите, за да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ се сочат изрично и длъжностните нива.

Прави се изменение и в чл. 7 от Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, с което се регламентира начинът за определяне на размерите на основните месечни възнаграждения на заместник-директорите на службата – цивилни служители по трудово правоотношение. Директорът на служба „Военна информация“ не попада в обхвата на чл. 5, ал. 18 от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, тъй като е военнослужещ и размерът на основното му месечно възнаграждение се определя по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и подзаконовите актове по прилагането му по начин, съществено различаващ се от начина на определяне на основната месечна заплата по трудово правоотношение, което прави неприложимо прилагането по аналогия на възприетото в чл. 5, ал. 19 от ПМС № 67/2010 г. правило за определяне на индивидуалната основна месечна заплата на заместник-директорите по трудово правоотношение. Предвид гореизложеното, се предлага нарочна уредба, съгласно която индивидуалните основни месечни заплати на заместник-директорите на Службата да се определят от директора на Службата, като размерът им не може да надвишава основното месечно възнаграждение на заместник-директорите, които са военнослужещи.