Поминък

Зърнопроизводители отново в стачна готовност

Земеделци от региона, членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са в стачна готовност във връзка с новото законово изискване за потвърждаване на договорите за наем на земя над една година.

Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обн. ДВ бр. 42 от 22 май 2018 г., и обективната невъзможност, предвид спецификата на поземлената обстановка в страната, да бъде изпълнено изискването на Параграф 10 за потвърждаване на договорите за наем над една година, Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоява за спешно намиране на решение на създадения проблем.

В хода на процедурата по обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ в своето официално становище от 22 ноември 2017 г. НАЗ предупредително акцентира върху противозаконността на проектопредложението, въвеждащо действие по заличаване на редовно сключените към действащото законодателство договори, в случай че не бъдат потвърдени. За НАЗ е недопустимо утежняването на широката маса добросъвестни ползватели, явяващи се и изрядни страни по двустранни правни сделки.

Едновременно с това НАЗ заявява своята непримиримост пред създаването на хаос в поземлените отношения и опасността от компрометиране на предстоящата кампания по сключване на доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 г. С оглед провокираното в земеделския сектор напрежение, НАЗ обявява готовност за протестни действия, ако не бъдат предприети незабавни мерки за разрешаването на проблема”, се казва в декларацията на НАЗ.

От организацията излязоха и с официално становище относно прилагане на таван на директните плащания в ОСП 2021-2027 г.

Националната асоциация на зърнопроизводителите, в съответствие с решение на Управителния съвет на Организацията от 17 май 2018 г., се противопоставя на предложението на Европейската комисия за таван на директните плащания в Общата селскостопанска политика /ОСП/ за периода 2021-2027 г.

Директните плащания представляват безспорно най-значимият инструмент на ОСП за осигуряване както на селскостопанското производство, така и на икономическата жизнеспособност на земеделието на ЕС. Ефективността на прилагането отразява стабилизиращата роля, която изпълнява директното подпомагане, за осъществяването на земеделска дейност и гарантирането на доставките на здравословни и безопасни храни на достъпни цени.

Отчитайки важността на директната подкрепа в структурата на ОСП, НАЗ подчертава разрушителното въздействие, което би оказало върху българското земеделие въвеждането на задължително прилагане на таван на директните плащания. Продължаващата неравнопоставеност и слаба конкурентоспосност на българските земеделски стопанства на ниво ЕС и спрямо трети страни показва силна обвързаност и зависимост на земеделието у нас от европейското подпомагане.

Реалните рискове и необратими последици за българското земеделие могат да бъдат отнесени в редица аспекти, сред които: намаляване на земеделското производство и неговата рентабилност,
ограничаването на размера на подпомагането ще доведе до намаляване на обработваемите площи на стопанствата, което от своя страна ще причини свиване на производството. В същото време рентабилността на производството ще бъде влошена, а подобен негативен резултат влиза в противоречие с философията на ОСП да насърчава разширяването на производството, включително чрез икономия от мащаба, съвместно излизане на пазарите, сдружаване на земеделски производители и пр.

Освен това ЕС ще се окаже в невъзможност да посрещне глобалното предизвикателство да произвежда повече храни на конкурентни цени в контекста на нарастващите потребности на увеличаващото се световно население. Следва също да се отчете, че зависимостта на Съюза от внос на храни и селскостопански продукти не само ще се запази, но и ще се повиши„, пише в позицията на земеделците.