Политика

Заседание за изработване на областна здравна карта се проведе във Велико Търново

Работно заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на региона се проведе в Областна управа. Целта на здравната карта е да отразява потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от областния управител проф. д-р Любомира Попова.

По време на заседанието бе дискутирано какво е състоянието на сектор здравеопазване на местно ниво и каква е визията на членовете на комисията по въпроса за областната здравна карта. Подробен анализ по отношение на осигуреност, необходимост и достатъчност на структури за доболнична, специализирана болнична и болнична помощ направи директорът на Регионалната здравна инспекция със Велико Търново д-р Евгения Недева.

Представителите на РЗИ, Регионалната здравноосигурителна каса, болниците в областта и районните колегии на Българския лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, общинските администрации и Организацията за защита правата на пациентите в срок до 27 февруари трябва да представят писмени предложения до комисията за изготвяне на окончателен вариант на областната здравна карта.