Денят

Зарадваха с лакомства дечицата от Центъра за комплексно обслужване в Дебелец

Пакети с лакомства зарадваха за 1 юни 50-те деца с различни увреждания и хронични заболявания, в т.ч. и деца с психични проблеми от Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ в Дебелец. Подаръчните торбички, дарени от Национален фонд „Св. Никола“ – София, бяха раздадени на празнично прати в Центъра, след като децата пяха и танцуваха.

26 на сто от ползвателите на услуги в Центъра са момичета, а 74 % момчета, които съобразно спецификата на състоянието и индивидуалните си потребности получават безплатна целодневна или почасова грижа от медиците и специалистите на лечебното заведение – психолог, кинезитерапевт и рехабилитатор, логопед, музикален педагог и специален педагог.

Индивидуална психотерапия получават 61 % от децата, а от ежедневна кинезитерапия и рехабилитация се нуждаят 44 % от ползвателите на услуги в Центъра. 80 на сто от децата поради по-тежки или по-леки дефиците на речта ползват и индивидуална логопедична подкрепа. С 35 на сто от децата, потребители на дневна грижа, ежедневно работи и специален педагог. Музикални занимания допълват терапията на почти 80 на сто от децата.

Водещите диагнози са както следва: детска церебрална парализа; изоставане в нервно-психичното развитие; хидроцефалия; вродени заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система; аутизъм; хипер кинетично разстройство в поведението; афективни разстройства; епилепсия; разстройство в развитието на речта и езика; заекване и др.

Лечебното заведение се създаде съгласно Постановление на МС № 30 от 01.02.2021 г. за структурни промени в системата на здравеопазването /обн. в ДВ. бр. 10 от 05. 02. 2021 г./. С него Дома за медико-социални грижи за деца – Дебелец бе закрит считано от 15.02.2021 г. и се създаде Център, като се ползва материалната база и специалистите на ДМСГД.

В Центъра медици и специалисти с подходяща квалификация осъществяват: подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психо – социална рехабилитация; осигуряване на посещения от медицински специалисти и немедицински специалисти в семейна среда; работа с родители – консултации, обучение, групи за взаимопомощ.

Дейността на Центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват индивидуалните потребности на всяко детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, да му осигурят социално благополучие, включително чрез координиране на дейностите на Центъра с други здравни, социални и образователни услуги.

В ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец се приемат деца с различни увреждания и хронични заболявания, в т.ч. за деца с психични проблеми, насочени от лекар с амбулаторен лист за извършения преглед, който се издава при спазване на изискванията и образците, въведени с Националните рамкови договори. Насочващият лекар /най-често ОПЛ на детето/ посочва диагнозата и причината за насочване към Центъра, като извърши оценка на необходимостта от медицинска дейност – диагностика, лечение, рехабилитация и/или психологическа подкрепа.

Необходими документи при приемане на дете в Центъра са: Амбулаторен лист за извършен преглед от лекар, с посочена диагноза и необходимост от медицинска дейност – диагностика, лечение, рехабилитация и/или психологическа подкрепа; Налична медицинска информация – копия от медицински епикризи, изследвания, решения на ТЕЛК; Копие на Удостоверние за раждане.