Община

Започна геоложко проучване на територията на Старото военно училище във Велико Търново

Започна инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на територията на Старото военно училище. Изследванията стартираха върху терена, където е планирано изграждането на първата сграда – Експозиционен център. Даден е ход и на процедурите за изместване на съществуващите кабелни трасета. Тези действия са необходими и задължителни преди стартиране на строителството, а паралелно с това напредва дългата, но необходима по закон процедура по съгласуване на идейния проект за Експозиционен център.

Община Велико Търново вече има изработен подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на проектния имот. Те са съгласувани с Министерството на културата, изготвен е и Работен устройствен план с актуална фотодокументация и фотомонтажи на бъдещата сграда и заобикалящата я среда. Цялата преписка е приета и от Експертния съвет за устройство на територията. На тази база е издадена Виза за проектиране, внесена за съгласуване в Министерството на културата.

Новият градски център на Велико Търново бе обект на голям международен архитектурен конкурс, съчетаващ идеен проект за първата сграда – Експозиционен център, както и градоустройствена концепция за цялата територия на Старото военно училище. Конкурсът бе проведен в периода април – юли 2018 г. В периода декември 2018 – април 2019 година жалбите срещу класирането бяха оставени без уважение последователно от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Предстои директно договаряне със спечелилия първо място от Международния архитектурен конкурс – арх. Клаудио Нарди, за изработване на инвестиционен проект. Дори да не бъде постигната договорка между страните, ще се пристъпи към избиране на друг изпълнител за изработване на инвестиционния проект или инженеринг. Паралелно с това Община Велико Търново подготвя всичко, необходимо за кандидатстването по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 за финансиране с идейния проект за Експозиционния център. Бъдещата сграда е обект на проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“, който е част от одобрената Инвестиционна програма на Община Велико Търново по Приоритетна Ос 1 на оперативната програма. Прогнозната стойност на безвъзмездната финансова подкрепа е малко над 7 милиона лева.

За първи път в настоящия планов период общините ще изпълняват проекти с комбинирано финансиране – БФП и финансов инструмент. За целта от началото на 2019 година започнаха работа финансовите посредници, които ще осигуряват част от ресурса, необходим за дадената инвестиция. Към момента Община Велико Търново разработва бизнес плана на горецитирания проект и ще го предостави за оценка на финансовия посредник за необходимия размер на допълнителната БФП, след което предстои кандидатстване пред Управляващия орган на оперативната програма.