Поминък

Започналите работа през май в областта са над два пъти повече от април

През месец май 2020 г., след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на започналите работа безработни лица рязко нарасна. Така общият брой постъпили на работа безработни достигна в края на месеца 483 лица, с 260 повече от м. април. С посредничеството на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през май започналите нова работа са 206 безработни, при 106 за април. Този ръст се дължи преди всичко на устроените на първичния пазар. Според статистиката започналите работа на първичен пазар през месеца са в секторите: преработваща промишленост, строителство, селско, горско и рибно стопанство, търговия и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 8 лица от рисковите групи – 5 по програми и мерки за обучение и заетост и 3 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Наблюдава се тенденция част от освободените през м. март да бъдат наемани при предходния си работодател, но не са малко и тези, които са започнали нова работа.

Общият брой на безработните в  Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец май е 3 586, като спрямо април те са с 10 по-малко.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново е 7.5%, при 9.0% за страната. Сравнението на месечна база показва, че равнището на безработица за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново е без изменение, а на годишна база увеличението е с 2.4 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново  6.5%, община Елена 14.4% и община Златарица – 21.6%.

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец май е 481 лица, като 213 от тях са заявили при регистрацията си в бюрото по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че освободените от работа лица са от преработваща промишленост 18,7%, търговия 16,2%, операции с недвижими имоти 10,8%, хуманно здравеопазване и социална работа 9,4%, хотелиерство и ресторантьорство 4,7%. Регистрираните през м.май завърнали се след работа в чужбина са 10 лица, при 23 лица през м.април.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 450, като 90.2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (42.4%), хотелиерство и ресторантьорство (15.1%), строителство (12.0%),  административни и спомагателни дейности (11.1%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8.2%), селско, горско и рибно стопанство (6.4%).

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност и др.