Съд

Започва ремонтът на Административен съд-Велико Търново

Открита е строителната площадка за основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд-Велико Търново, съобщиха от институцията.  Зданието се намира на ул. „Иван Вазов” № 1.

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия бе съставен на 5 септември, а с това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на културата, за чието изпълнение е определен шестмесечен срок.

На символичната „първа копка“ присъстваха представители на възложителя – Висшият съдебен съвет, на строителя – ДЗЗД „Темида 2017“, гр. София, строителният надзор – „Алфа-М-98“ ЕООД, гр. Габрово и председателят на Административен съд – Велико Търново – Георги Чемширов.

Основният неразрешен проблем за Административен съд Велико Търново от гледна точка на материалната и техническа обезпеченост години наред остана осигуряването на подходяща сграда за нуждите на съда, претърпя развитие. След като беше закупена сградата на ул. „Иван Вазов” в края на 2012г., Министерството на правосъдието не обяви обществена поръчка за проектиране, ремонт и преустройство.

Същевременно съдът продължи да работи в екстремни условия – ежедневно се налага гражданите да изчакват продължително време  ред, за да бъдат обслужени в деловодството и пред едната от двете съдебни зали, които се намират в непосредствена близост до кабинетите на съдиите. За нуждите на съдиите и служителите се използва тоалетната на сметната палта, като е невъзможно обособяване на отделна такава за граждани. Към момента съдът не разполага с помещение за архив, като делата, които са архивирани, се намират по всички стаи, включително и в съдийските кабинети, както и коридорите на сградата в метални шкафове. Липсва възможност за обособяване на помещение за регистратура за класифицирана информация. В резултат изкопните работи в района на Старото военно училище по-голямата част от двора е практически неизползваема и достъпът на автомобили , респективно на граждани до съда е силно затруднен.

В края на 2015г. от Министерството на правосъдието бе обявена обществена поръчка с предмет „Техническо заснемане, конструктивно обследване, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на сграда, находяща се на ул. „Иван Вазов“ №1 в гр. В. Търново, за нуждите на Административен съд – В. Търново“. Избраният изпълнител изготви необходимата строителна документация, като беше издадено Разрешение за строеж №150/21.07.2016г. по описа на Община В. Търново и одобрени изготвените инвестиционни проекти. Съгласно изготвена количествено-стойностна смета от проектанта, стойността на предстоящите строително-ремонти работи ще е в размер на 1 588 231,72 лв., без в тези разходи да се включват тези за необходимото обзавеждане и оборудване за нуждите на съдебната палата. Общият срок за извършването на ремонтните дейности според проекта е от около 12 месеца.

Тъй като вече Висшият съдебен съвет управлява недвижимите имоти на съдебната власт, през юли миналата година откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд Велико Търново на адрес гр. В. Търново, ул. „Иван Вазов“ №1“. За този обект са били подадени оферти от Гражданско дружество по ДЗЗД „Темида 2017“ и „НСК София“ ЕООД. След като първото беше отстранено от процедурата, то обжалва избора на изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията, като сагата  стигна до Върховния административен съд и бе спечелено от ДЗЗД „Темида 2017“.