Община

Започват ремонтните дейности по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда”

Избрани са изпълнители за няколко позиции по големия проект на Община Велико Търново за пълно обновяване на Стария град и част от жилищните квартали. Това съобщиха заместник-кметът проф. Георги Камарашев и директорите на дирекции „Проекти и програми“ и „Строителство и устройство на територията“ – Мариела Цонева и Динко Кечев. Подписан е вече и договорът за строителен надзор. Още през настоящия строителен сезон ще стартира подготовката на строително-монтажните работи и самите дейности.

„Най-вероятно строителните дейности ще започнат следващата седмица”, увери Мариела Цонева.

Общата стойност на проекта е 11 010 062,50 лв., от които 9 757 678 лв. за строително-монтажни работи, явяващи се 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Сред включените дейности са подмяна и обновяване на уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското обзавеждане /парапети, пейки, кошчета за смет/, озеленяване, монтаж на енергоспестяващо улично осветление. Изградени ще бъдат и подпорни стени и канализационни съоръжения. Автентичната калдъръмена настилка в квартал „Варуша“ ще бъде запазена в нейната цялост.

За оптималното провеждане на строителните работи проектът е разделен на общо шест обособени позиции. За четирите от тях, които обхващат над 36 улици и площадни пространства в старата градска част, вече са избрани изпълнители.

Обособена позиция №3 включва следните обекти: ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Велчо Джамджията“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Читалищна“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, площад „Самоводски пазар“. В тази част е и обновяването на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“. Инвестицията ще бъде в размер на повече от 1,5 милиона лева без ДДС. Избраният изпълнител е Обединение „Мистрал – Енел“.

Обособена позиция № 4 предвижда обновяване на следните улици „Генерал Гурко“, „Колю Фичето“, „10-ти февруари“, „Пролет“, „Митрополит Панарет Рашев“,  „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Д-р Алберт Лонг“, „Максим Райкович“, „Тунел“, „Шейново“, „Силвестър Пенов“. Изпълнител на дейностите ще е Консорциум „Геоплан инфраструктура“ , а стойността им – около 1,4 милиона лева без ДДС.

Обособена позиция № 5 обхваща следните обекти ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Ив. Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“. Строителните дейности ще бъдат извършени от „ВТ Инженеринг“ ООД, а вложените средства ще бъдат близо 1,5 милиона лева без ДДС.

По обособена позиция № 6 ще бъдат реконструирани улиците „Капитан Дядо Никола“, „Драгоман“, „Медникарска“, „Кирил и Методий“, „Поборническа“, „П. Р.  Славейков“, „Георги Мамарчев“, „Поп Матей Преображенски“, „Въстаническа“. Изпълнител е „Скорпион Инвестстрой ЕООД“, а инвестицията е в размер на повече от 1,9 милиона лева без ДДС.

По време на строителните дейности за всеки участък ще бъде въвеждана организация на движението, допълни зам.-кметът проф. Георги Камарашев.

„Този проект е отговор на желанието на гражданите да живеят в една по-тиха и спокойна среда, с повече паркове и уредени площадни пространства, повече зони за отдих, по-добри улици и обществен транспорт, който да се движи по тях. Всичко това пък рефлектира върху цялото устойчиво развитие на културния, социалния и икономическия живот на града и региона”, подчерта Мариела Цонева и допълни, че в благоприятния за строителство период са се подготвяли процедурите по избор на изпълнители, но строителите фирми, които са избрани са достатъчно сериозни и имат богат опит и практика в изпълнението на проекти с европейско финансиране – „Надяваме се да изпълнят възложената им задача в рамките на дадените срокове.”, каза Цонева.

„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” е един от проектите, част от одобрената инвестиционна програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” и „Изграждане на Кризисен център за лица”  са другите два проекта, които също са в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-009 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново”, част от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

До края на юни 2018-а Община Велико Търново трябва да докаже усвояването на ресурс в размер около 20 % (малко над 8 млн. лв.)  от стойността на трите проекта, която е  43,5 милиона лева. Периодът приключва през 2020г., но схемата за възстановяване на средствата е до 2023г. Това е крайният срок, в който всички три проекта трябва да са реализирани.

Вървят и процедурите по съгласуване за ремонта на моста край Шемшево, а новото съоръжение ще бъде изградено най-късно през пролетта на 2018-а, стана ясно още по време на срещата.