Политика

Заместник областният управител инж. Детелина Борисова откри дискусия, организирана от администрацията на Министерския съвет

Дискусията е по проект, част от който е дейност по изграждане на механизъм за осъществяване на функциите на областния управител по координация и контрол на административното обслужване от Закона за администрацията. По време на кръглата маса ще бъде разработен механизъм, който да осигури реалната приложимост на правомощията на областните управители от Закона за администрацията – контрол за законосъобразност върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация и координация и контрол на дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта. В резултат се очаква повишаване на удовлетвореността на потребителите.
В кръглата маса участват представители на  областните администрации, общините и териториални звена на централната администрация.