Социални дейности

Задължават пенсионните фондове да гарантират втора пенсия за старост

Пенсионните дружества гарантират изплащането на допълнителните пенсии за старост. Това предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване в частта за допълнителното задължителното пенсионно осигуряване и регламентиране фазата на изплащанe. Министър Бисер Петков представи промените. На практика дружествата гарантират, че пълният размер на натрупаните по партидите вноски да бъдат изплатени, като се задължават да създадат фонд, гарантиращ изплащането им.

Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на лицето. По желание на осигуреното лице и при условие, че има достатъчно натрупвания по партидата, които позволяват да се изчисли и изплаща пенсия, която е не по-малко от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – пенсията му може да се отпусне една година преди навършването на пенсионната възраст. „Тук искам да припомня, че действащото положение е до пет години преди навършване на пенсионната възраст, ако индивидуалната му партида позволява да се отпусне пенсия, не по-малка от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст“.

Очаква се първите осигурени лица в универсалните пенсионни фондове да придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост в 2021 г. за жените и в 2024 г. за мъжете.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост е месечно плащане на предвидения в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 20% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост може да бъде унаследена.

При достатъчни натрупвания в партидата осигуреното лице ще може да избере разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Стана ясно, че гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да е по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от НАП осигурителни вноски за съответното лице.

Парите, натрупани по партидата могат да бъдат изтеглени еднократно, ако са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Когато пък средствата по партидата му са недостатъчни, но надвишават трикратния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, може да избере да ги получи разсрочено.

Месечният размер на разсроченото плащане не може да е по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и по-малък от 20% от нейния размер.

Т.е. при осигуровки на средния доход до 2021 г. примерните изчисления показват, че натрупаните средства по партидата на лицето ще се в размер на 6 632 лв., а гарантираният месечен размер на пожизнената пенсия ще е 36.84 лв. Натрупванията в индивидуалната партида на лицето ще са 7 874.42 лв., а месечният размер на първата пожизнена пенсия ще е 43.75 лв., разсрочено месечно плащане за десет години ще е в размер на 76.93 лв.

Наследниците също ще могат да получават средствата от пожизнената допълнителна пенсия. Кръгът на лицата, които имат право не се променя. Когато пенсионерът няма наследници, натрупаните средства се прехвърлят в резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.