Култура

„Житената питка“ на сцената на Театър ВЕСЕЛ

В съботния афиш на Куклен театър ВЕСЕЛ, на 28 април от 11.00 часа в читалище „Искра” във Велико Търново, театърът домакин отново посреща гости.  Кукленият театър от Търговище ще изненада търновските зрители с един по-различен и забавен поглед към приказката „Житената питка” по Ангел Каралийчев.  Сце­ни­ч­на­та ада­п­тaция е на Мая и Митко Дими­т­рови от Куклен театър ММ. Сце­но­г­ра­фи­я­та е на На­та­лия Го­че­ва, а му­зи­ка­та –  на Пе­т­ко Ман­чев. Уча­с­тват та­лан­т­ли­ви­те Русан Стаменов и Сте­ла Стой­но­ва. Постановката е дело на режисьора Димитър Димитров.

В основата на спектакъла е идеята за хляба, на ко­й­то хо­ра­та не обръщат тол­ко­ва вни­ма­ние днес. Може би, защото се пра­ви са­мо от брашно, сол и во­да – нещо тол­ко­ва про­с­то, но много ва­ж­но в на­шия жи­вот. Чо­век не тря­б­ва да бъ­де пре­ка­ле­но са­мо­на­де­ян и гор­де­лив – ви­на­ги може да си на­мери „май­с­то­ра“, кой­то мо­же да го из­лъ­же и да го заблуди. „Прека­ле­на­та гор­дост и су­е­та­та ни­ко­га не во­дят до до­бър край”, спо­де­ля ре­жи­сьо­рът на пи­е­са­та Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров. Той до­ба­вя още, че е до­во­лен от свър­ше­на­та ра­бо­та и се на­дя­ва пи­е­са­та да има го­лям ус­пех и за­на­пред.

„Минала питката през равното поле, навлязла в гората. Тъкмо влизала в гората и насреща й, насред пътя, отневиделица изскочил вълк, ей такъв, три дни нищичко не хапнал. Облещил се, тропнал с крак:
–Стой, питке житена! Както съм прегладнял, наведнъж ще те лапна, ама ме е страх да не се задавя.
–Недей, Вълчо, брат да си ми! Мене ми е баба заръчала нивката да обиколя, където съм се родила, че да стана мека и сладка. Сега не съм за ядене: много съм гореща…“

Хубаво е да обръщаме внимание и на обикновените неща и всичко, създадено за деца да се представя по най-добрия начин, подходящ за децата. Точно такъв  е спектакълът на търговищките театрали.

Проектът за съботните спектакли за семейна публика на Куклен театър ВЕСЕЛ се реализира с любезната подкрепа на Община Велико Търново.