Съд

Експерти на Апелативна прокуратура провериха мостовете

Апелативна  прокуратура – Велико Търново извърши проверка на мостовите съоръжения на територията на Великотърновския апелативен район.

Съгласно годишния план за дейност на отдел „Надзор за законност“ при Апелативна прокуратура – Велико Търново за 2018 г.,  на 02.05.2018 г.  е разпоредено на  окръжните и прилежащите им районни прокуратури в състава на Великотърновската апелативна зона  да извършат проверка, при която да се установи какво е състоянието на мостовите съоръжения на територията на региона.

Проверката е приключила, като на територията на Великотърновската апелативна зона са проверени всички мостови съоръжения върху републиканската пътна мрежа и тези върху местните пътища.

Част  от мостовите  съоръжения са в добро експлоатационно състояние.

Констатирана е потребност от  отстраняване на  нарушения и пропуски в  мостовите съоръжения, като непочистена буйна храстовидна и дървесна растителност по, под и около съоръженията, препятстваща видимостта и спомагаща разрушаването на конструкцията, затлачване на речното корито; липса на хоризонтална, вертикална маркировка или несъответствие помежду им, замърсеност на пътното платно или тротоара; дефекти и повреди по предпазните огради и парапети; несъответствие във височината съобразно нормативните изисквания; запушени отводнители, липсващи решетки; отводнителите (воронките) нямат удължители; износване на настилката, слягане на подходите, пропуквания, обрушване (събаряне – пълно или частично) на бетоновото покритие, оголване и корозия на арматурата, течове по устоите на съоръжението, лошо състояние на дилатационните фуги.

За немалка част от проверените мостове –  над 45, е констатирано лошото им експлоатационно състояние  и належаща необходимост от извършването на основен ремонт. Те са  част от републиканската пътна мрежа и общинските пътища на територията на всички области. Примери за това са в обл. В.Търново мостът над р. Янтра в местността Дълга лъка от републиканската пътна мрежа и мостът над р. Янтра между с.Шемшево и с. Леденик на общински път. И още:

ОП Габрово сочи, че мост към Божковска поляна, общ. Трявна е затворен за движение на ППС с пътен знак, като стоманобетоновата конструкция е силно компрометирана-подкопана и има опасност за преминаващите по него пешеходци;

Мост в гр. Летница, обл. Ловеч,  на ул. „Шипка“, над канал с дължина около десет метра е във видимо лошо състояние с нарушена цялост на настилката и без метален парапет или мантинели от двете страни.

В критично състояние е мостът над река Осъм при с.Козар Белене обл. Плевен. Същият от едната страна е върху насип прекъсващ старото корито на р. Осъм. Има нарушения на конструктивни елементи и е опасен за срутване. Такова е и  състоянието на Моста над река Дъбнишка бара, където са откраднати ограничителните системи. Необходимо Областно пътно управление спешно да обезопаси моста.

Мост по бул. „Трети март“ /известен като Сарайският мост/ в гр. Русе  е с влошено експлоатационно състояние. Констатирани са частични разрушения по устоите.Мост на път III – 202 км. 36+946 с. Кацелово е с пукнатини по пътно платно и е необходимо е да се вземат спешни мерки относно укрепване на средната опора, възстановяване на брегоукрепването

За проверените мостови съоръжения, за които  е налице необходимост от ремонтно-възстановителни дейности, са  набелязани конкретни мерки за укрепването им и са дадени срокове за  осъществяването им. Там, където това не е направено от комисиите,  прокуратурите са дали предложение незабавно да се предприемат необходимите мерки, използвайки правомощията си по чл.145 от ЗСВ.

От териториалните прокуратури са ангажирали органите на МВР да активизират упражняването на  сигналните си функции по чл.165(1) , т.3 от ЗДвП  като следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях

Направените констатации, налагащи предприемане на мерки от различно естество и в различен период от време,  предполагат извършването на контролна проверка, която ще бъде осъществена от Апелативна прокуратура-гр. Велико Търново, след изтичане на определените срокове за отстраняване на нарушенията.