Икономика

Екоинспектори събрали близо 11 000 лева от наложени санкции

Експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършили през май 80 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Основен акцент в контролната дейност са и комплексни проверки на обекти, проверки по спазване на законодателството по управление на отпадъците, контрол за изпълнение на дадени предписания и по сигнали и жалби. Установено е, че общините са организирали почистване на нерегламентирани сметища в землищата на множество селища. През месеца са получени шест сигнала за птици в безпомощно състояние. Граждани са сигнализирали и за запрашаване на въздуха по улиците на Севлиево, за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в града. Реагирано е на жалби за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци във Велико Търново и Севлиево, за разораване на площи от защитена местност „Божурлука“ в землището на свищовското село Горна студена и за мъртва риба в отводнителен канал в землището на свищовското село Ореш. По всички сигнали са предприети мерки – извършени са проверки или са препратени на съответните компетентни институции. В рамките на осъществения контрол са издадени 16 предписания. През периода са съставени два акта за установени административни нарушения, свързани с неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване и за неспазване на изискванията за мониторинг. Издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 6000 лв. Наложена е еднократна санкция на дружество за 1356,92 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително. Поради констатирано разораване на имоти с начин на трайно ползване „пасище“ в землището на с. Крушето, общ. Горна Оряховица, попадащи в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, на юридическо лице е наложена принудителна административна мярка с предписание да не се допуска разораване, друга почвена обработка и засяване със земеделски култури на три поземлени имота в землището на селото. Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 10 784,92 лв. От получените суми 8 627,92 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Стражица (4356 лв.), Община Свищов (2116 лв.) и Община Велико Търново (1644 лв.).