Култура Община

Държавен архив – Велико Търново започна работа по проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.)

Проект „Ретроспекция на  културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.) на Държавна агенция „Архиви“ –София, стартира през април 2021, като проектът се изпълнява от Държавен архив – Велико Търново. Той е финансиран по Административна програма „Културен календар“ на община Велико Търново, като стойността му е 5 130,00 лв. От тях 3 591,00 лв. са финансиране от Община Велико Търново и 1 539,00 лв. – собствен и партньорски принос.

Проектът „Ретроспекция на  културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.) има за цел популяризиране на исторически събития и факти от културния живот на града и Общината чрез визуализиране на стари негативи, които са практически неизползваеми към момента. Разкриването на съдържащата се върху тях информация ще разшири възможностите за достъп, популяризиране на исторически събития и факти от културния живот на града и общината чрез визуализиране на стари негативи, които се съхраняват в Държавен архив–Велико Търново и не са достъпни за читатели. Дигитализацията ще предотврати загуба на съдържащата се в тях информация и ще разшири възможностите за достъп. Чрез изготвяне на две документални изложби и организиране на разнообразни онлайн изяви – беседи, открити уроци с ученици и прессъобщения в местните медии, ще се създадат нови възможности за заинтересованите страни да се докоснат до важни моменти от културната историята на община Велико Търново, запечатани в кадри негатив.

Проектът е насочен към ученици и студенти, сред които има и социално слаби, и в неравностойно положение, привлечени за участие в проектните дейности. Също така той е полезен и за историци, архивисти, музейни работници, краеведи-изследователи на културното и историческо минало.

Адресати на проекта са и потребители на архивна информация от страната и чужбина (без разлика от възраст, пол и социално положение) ще имат неограничена възможност да се докоснат до  културното минало на Велико Търново.

Проектът ще бъде финализиран на 31.10.2021 г. В резултат от дейностите по проекта се очаква да бъдат подбрани 800 кадъра негатив, да се дигитализират 500 кадъра негатив, ще се проведат 2 онлайн–беседи и 2 урока с ученици. Архивистите ще извършат подбор на 90 кадъра за 2 документални изложби, ще организират една документална изложба на винил и една дигитална изложба.

В общинския календар културните събития традиционно са представяни в документални изложби, илюстриращи събития от миналото и настоящето. Проектът кореспондира с тях, но и се различава с разкриването на неизползвани досега кадри негатив, запечатали сцени от културния живот в Общината за двадесетгодишен период.

Представянето на тези документи, в голямата си част уникални, се постига освен по традиционния начин и чрез съвременните технически възможности на онлайн платформите. Това ще даде неограничена възможност на много хора да се докоснат до  културното минало на града ни.

Партньори по проекта са: Община  Велико Търново, ПХГ„Св.св.Кирил и Методий и Общинско кабелно радио – Велико Търново.