Икономика Поминък

До 2022 г. се удължава мярка „Заетост за теб“

До 2022 г. се удължава изпълнението на мярка „Заетост за теб“. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)- https://esf.bg/oprchr-udalzhava-mjarkata-zaetost-za-teb-do-2022-g/ .
В този период работодатели, сред които са и общинските предприятия, ще могат да наемат безработни, на субсидирана заетост за до 6 месеца, в размер на минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. Бюджетът на мярката е 160 млн. лв., като 50 млн. лв. от тях приоритетно са насочени за подпомагане на работодателите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.
Дава се и възможност за кандидатстване и на работодатели, които са учредени след 1 януари 2020 г. При тях допустимият брой субсидирани нови работни места, ще се изчислява спрямо списъчния състав към месеца, предхождащ месеца на заявката. Ако фирмата е учредена в месеца на подаване на заявката, тя има право да наеме до 4-ма нови служители.
Броят на новите работни места, за които ще може да кандидатства един работодател, е съобразен със списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаване на заявката. Фирми с до 10 души персонал ще могат да наемат до 4 нови служители, а предприятия с до 50 работници до 20 безработни. Компании с до 250 служители ще могат да наемат по мярката до 50 безработни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници.
Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се по мярката „Заетост за теб“ нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента са изплатени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените средства са над 6.7 млн. лв.