Икономика

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие

До края на юли предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да го декларират пред НАП чрез подаване на декларация за дължими данъци (образец 4001). Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.

От началото на 2018 година предприятията – платци на доходи подават декларацията за дължими данъци само по електронен път, а самоосигуряващите се лица – платци на доходи могат да подават формуляра, както по електронен път, така и на хартия.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, дължими от местни и чуждестранни физически лица, както и на местни и чуждестранни фирми, които не са търговци, включително общините.

Декларация за дължими данъци следва да подават и самоосигуряващите се лица и земеделските производители, които са получили през второ тримесечие на 2018 година доходи, подлежащи на облагане с авансов данък върху доходите.

До момента в НАП В. Търново 1678 фирми са декларирали с електронен подпис, че са изплащали доходи на физически лица за второто тримесечие на 2018 година, което представлява 67 % от очакваните декларации от този вид. Най-удобният начин за подаване на декларацията за дължими данъци е ползването на електронните услуги на НАП чрез електронен подпис или ПИК код.

        Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.