Денят

Домът в Дебелец става Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Осем дома за медико-социални грижи за деца в страната, сред които и този в Дебелец, се закриват с постановление на Министерския съвет от 15 февруари. Решение за това беше взето днес на правителственото заседание. На тяхно място се разкриват седем Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и се разширява  капацитетът на създадения през миналата година Център в Бургас.

Анализът на дейностите, осъществявани в ДМСГД и резултатите от изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания. По тази причина ще бъдат създадени центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в тези области, чрез които да се осигури необходимата подкрепа за децата с увреждания от общността. Част от тези деца (1400) до момента са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в 8-те ДМСГД.

В дейностите на центровете се предвижда да се извършва назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация, обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда, посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социални услуги от резидентен тип.

Ранното разпознаване на проблеми в една или повече области на развитието и оказването на навременна подкрепа от специалисти има изключително значение за преодоляване или намаляване на негативните последствия и е предпоставка детето да развие в максимална степен своя потенциал, а също така и да не се допусне неговото институционализиране.

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.