Социални дейности

Деян Колев от Амалипе участва в дискусия относно изпълнението на Европейския стълб за социалните права

Онлайн дискусия “План за действие за изпълнение на Европейския стълб за социалните права” се проведе на 26-ти октомври. Участие в нея веха Никола Шмит – европейски комисар с ресор Работни места и социални права, Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, Пламен Димитров – KНСБ,  Миглена Ангелова – АИКБ,  Деян Колев – Център Амалипе и Иванка Шалапатова – Фондация “За нашите деца”.

В своето встъпително изказване комисар Шмит подчерта, че дебатът в България е част от дебати, които той организира в целия Европейски съюз с амбицията през 2021 година да бъде одобрен План за действие за изпълнение на Европейския стълб за социалните права. Той подчерта, че Европейският съюз следва да разчита на интелигентните работни места, които имат висока добавена стойност. Това предполага и сериозни инвестиции в образованието, както и предоставянето на право за продължаващо образование на всеки един гражданин.

В своето изказване Деян Колев, председател на Център Амалипе подчерта, че 20-те принципа от Европейския стълб за социални права са обобщен и концентриран израз на споделената амбиция Европейският съюз да бъде не само общ пазар, но и съюз на споделени ценности. Необходим е план за действие, защото без конкретни действия тези принципи остават само общи намерения.

За да доведе този План за действие до реална промяна са необходими три неща. Първо, необходимо е сериозно взаимодействие между национално и европейско ниво. Европейската комисия трябва да има активна роля, взаимодействайки с националните правителства. Второ, необходимо е да бъдат предвидени механизми за отчетност и мониторинг на изпълнението, които да са свързани и с определени санкции при непредоставянето на социалните права. По-сериозната отчетност и санкционни механизми, които съществуват относно макроикономическите показатели, следва да бъдат пренесени в сферата на човешките права и социалните права. Трето, необходимо е планът за действие специално да отчита въздействието в групите, при които се наблюдава концентрация на неизпълнение на някои от основните принципи в Европейския стълб за социалните права. Колев даде като пример ромската общност, спрямо която има неизпълнение на принципи 3, 11, 16, 19. По-лошият образователен, икономически и здравен статус на ромите спрямо мнозинството от населението във всички държави-членки бе потвърден и от проучването на Агенцията за основни човешки права през 2016 година. Той е допълнен с ръста на национализъм и антициганизъм, който се наблюдава в целия Европейски съюз и пречи на правителствата да предприемат реални дейности за интеграция на ромите. Затова е важно в Плана за действие да има специална част, описваща интервенциите в ромска общност – така както регламентът на Европейския социален фонд предлага Специфична цел 8, насочена към маргинализирани общности като ромите.