Здравеопазване Община

Две автоматични станции следят запрашеността на въздуха във Велико Търново в реално време

Две автоматични измервателни станции във Велико Търново следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. Съоръженията са разположени в кв. „Акация“ и района на ПМГ „Васил Друмев“. Местоположението им е определено съобразно съсредоточаването на домакинства, които се отопляват предимно на дърва и въглища.

Данните са налични на следния адрес: https://air.veliko-tarnovo.bg/bg/velikoturnovo.  Станциите са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на фини прахови частици – ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в атмосферния въздух. Това е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването. За последните 30 календарни дни не е регистрирано нито едно превишаване на средните дневни стойности ФПГ10 и ФПЧ2,5.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. С данните от мониторинга се извършва оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

След изрично искане на Община Велико Търново, в процеса на издаване на комплексното разрешително за „Кроношпан“ МОСВ задължи инвеститора да постави автоматична измервателна станция в кв. „Чолаковци“. Тя се намира в района на Детска градина „Рада Войвода“, а данните от нея са публикувани на сайта на РИОСВ – В. Търново: https://www.riosvt.org/air/spravka-kronoshpan/.