Прокуратура

Двама младши прокурори и двама младши следователи встъпиха в длъжност във Велико Търново

С решение на Прокурорската колегия на ВСС, считано от 30.08.2021 г, в  Районна прокуратура – Велико Търново са назначени двама младши прокурори. Мая Александрова и Пламена Петкова встъпиха в длъжност в присъствието на административният ръководител – районен прокурор Тихомир Шабов. Те положиха тържествено клетва и подписаха клетвен лист,  съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от Закона за съдебната власт. Новоназначените магистрати са преминали задължителното обучение в Националния институт на правосъдието в София и успешно положен изпит. Завършили са специалността „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да влязат в съдебната система на Република България, Мая Александрова е била адвокатски сътрудник, а Пламена Петкова – правен сътрудник при нотариус и съдебен помощник в Апелативен специализиран съд.

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново в длъжност встъпиха двама младши следователи – Драгомир Марков и Татяна Козова. Те са назначени на длъжността считано от 30.08.2021г с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Младшите следователи встъпиха в длъжност, като положиха клетва и подписаха клетвени листи в присъствието на Цани Попов, заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново и Людмил Маноилов, завеждащ Окръжен следствен отдел в ОПВТ. Двамата младши следователи са завършили специалност „право“ и са преминали задължителното обучение в Националния институт на правосъдието в София и успешно положен изпит.