Икономика

Данъчната кампания започва на 10 януари

До 10 януари в Националната агенция по приходите (НАП) ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2021 г. и превключване работата на информационните системи за 2022 г., съобщава НАП.
Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10 януари. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 10 януари.
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари. Справочната информация в този период ще е актуална към 2 януари 2022 година. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Справки-декларации и VIES декларации по Закона за ДДС ще могат да се подават чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10 януари.
Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 1-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по банков път или с пощенски запис.
Здравноосигурителният статус няма да се актуализира от 1 до 9 януари. Ако в този период се плати по банков път или с пощенски запис, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Лицата, на които е необходим документ за непрекъснати здравноосигурителни права, могат да получат такъв в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към тази дата.
Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1-10 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 10 януари 2022 г.
В периода от 1 до 10 януари 2022 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:
– за периода няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация;
– до 10 януари няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;
– от 1 до 10 януари включително няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.
В периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на персонален идентификационен код (ПИК), а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 януари лицето ще бъде уведомено за получаването му.
До 10 януари няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.