Община

Даниел Панов призова кметовете на общини за строг контрол по пазарите

Председателят Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България инж. Даниел Панов изрезе с призив към колегите си от страната:

Уважаеми колеги,

След въвеждането на извънредното положение в страната много общини сигнализираха НСОРБ, че предприемат закриване на действащите пазари с оглед гарантиране сигурността и здравето на населението. Затварянето на фермерските пазари се отразява неблагоприятно както на самите стопани и производители, така и на потребителите, които са лишени от достъп до автентични и търсени в ежедневието продукти.

Създаването на възможност на родните производители да реализират пролетната селскостопанска продукция и предоставяне на възможност на гражданите за пряк достъп до свежи продукти бяха основните мотиви на властите да дадат възможност за работа на фермерските пазари при спазване на изискванията за дезинфекция и гарантиране на необходимата дистанция между посетителите.

Със своя заповед министърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

УС на НСОРБ обръща внимание на отговорността на кметовете и местните власти за създаването на необходимата организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като бъде отчетена конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. В писмо на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, разпространено чрез НСОРБ до кметовете на общини, изрично е посочено, че отварянето на пазарите и тържищата се отнася  за „фермерските пазари за суровини и храни от животински произход, предназначени за директни доставки до краен потребител в условията на извънредното положение“. Контролът за достъп до пазарите на производители е отговорност на управата на съответния пазар.

Общините и дружествата, които управляват пазарите следва да вземат необходимите мерки за гарантиране безопасния достъп на граждани – както производители и продавачи, така и потребители.

НСОРБ разпространи препоръки за мерките, които могат да бъдат приложени, а именно:

Разширяване площта на фермерските пазари с цел осигуряване на по-голямо отстояние на търговските обекти и избягване на струпвания.

Обособяване със заграждения на еднопосочно движение на територията на пазарите или формиране на коридори за преминаване на купувачите.

Разполагане на заграждения непосредствено пред търговските обекти за гарантиране на необходимото отстояние между търговци и потребители.

Поставяне на необходимите информационни табели с указания за спазване на въведените извънредни мерки.

Въвеждане на контролиран достъп на територията на пазарите както за търговците, така и за посетителите.

Обезпечаване на посочените дейности с необходимия персонал за осъществяване на контрол.

Търговците следва да осигурят необходимите условия за предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

Между търговците и посетителите, както и между самите посетители следва да бъде спазвана дистанция от минимум 2 метра.

Кооперативните и фермерските пазари, за да продължат да осъществяват дейността си, са длъжни да спазват въведените и за останалите търговски обекти изисквания:

ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

спазване на лична хигиена;

периодична дезинфекция;

Собствениците на пазари следва да запознаят търговците и потребителите с инструкции за това как да бъдат изхвърляни предпазните средства.

Дезинфекция на алеите на пазарите и на фасадите на обектите следва да бъде извършвана поне три пъти на ден, като в определените часове се осигури преустановяване на работата на пазара.

При възможност на територията на пазара следва да бъдат разположени мобилни чешми за измиване на ръцете или съоръжения с дезинфектанти за индивидуално ползване.

Мерките, свързани с реализация на продукцията от животински произход, следва да бъдат съгласувани с областните щабове за борба с коронавируса, се препоръчва в писмо на МЗХГ.

Посочените изисквания към организацията на работа на пазарите имат за цел да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

Общините следва да насърчават местните производители да осигуряват онлайн продажби или да се възползват от  възможността доброволци за доставки по домовете малки количества суровини и храни.

Контролът по спазването на изискванията за работа на пазарите, въведени със заповед на министъра на здравеопазването е възложен на Главния държавен здравен инспектор и на ресорните заместник-министри.

УС на НСОРБ изразява своята загриженост от факта, че поетапното въвеждане на облекчен режим за работата на пазарите в страната, крие опасност да доведе до пренебрегване на действащите противоепидемични мерки и нарушаване на правилата на социална дистанция и строги санитарни изисквания. Местните власти продължават да полагат сериозни усилия за опазване на живота и здравето на хората. Общински служители и множество доброволци инвестират своите сили и време за да гарантират повсеместното прилагане на въведените мерки срещу коронавируса.

Призовавам производителите и търговците, както и посетителите на пазарите да не излагат с действията си на риск живота и здравето на своите близки.

В дните на настъпващите Светли Великденски празници, нека не забравяме, че смирението е знак за благоразумие.

Даниел Панов

Председател на УС на НСОРБ

Кмет на община Велико Търново