Община Общински съвет

Даниела Донева поема управлението на „Обредни дейности“ ЕООД до провеждането на конкурс

Даниела Донева поема управлението на „Обредни дейности“ ЕООД до провеждането на конкурс, след като настоящият дългогодишен управител Методи Петров се оттегля по лични причини. На заседанието си в четвъртък Великотърновският общински съвет даде съгласие кметът на Общината да подпише договор с г-жа Донева.

Даниела Донева е с висше образование от Свищовската академия  „Д. А. Ценов“, специалност финансово кредитиране и застрахователно дело, квалификация – икономист, финансист.

Методи Петров оставя търговското дружество „Обредни дейности“ с подновена материално-техническата база, като са закупени необходимите дълготрайни материални активи за дейността му. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие изисквания за изпълнение на предмета на дейност с общинска значимост. Дружеството е финансово независимо и покрива всички текущи и дълготрайни разходи със собствени средства. Финансовото обезпечение на дружеството е от собствени приходоизточници. За качествено обслужване на гражданите работи офис и магазин.