Образование

Готвят нови правила за академично израстване и оценяване на университетските преподаватели

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага актуализирани минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации.

Освен това МОН разработи общ подход за академично израстване на преподавателите в университетите и тяхната периодична оценка (атестация). Той се основава на единни критерии, съобразени със спецификите на професионалните направления и научните области.

Това предвиждат два пакета от промени в подзаконови нормативни актове, публикувани за обществено обсъждане от днес до 30 май 2022 г.

Новите минимални изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте области на висше образование и съответстващите им професионални направления. Те обвързват постиженията на кандидатите с възможностите за тяхното академично израстване.

Критериите в таблиците с наукометрични показатели са разпределени в три групи. В първата група са научните постижения и постиженията в художествено-творческата или спортната дейност в зависимост от конкретното професионално направление, както и отзвукът на тези постижения в научната литература. Показателите отчитат брой научни публикации, включени в базите данни Web of Science и/или Scopus, монографии, дисертации, научни публикации в специфични за даденото направление бази данни, цитирания и т.н.

Минималният брой точки, необходим в тази група, е по-висок за научните организации, отколкото за университетите.

Показателите от втората група са свързани с възпроизводството на научния състав и включват научно ръководство, изготвяне на учебни помагала за студенти и обучение извън учебния план. Тук от значение е дали ученият е ръководил успешно защитили докторанти, дипломанти, постдокторанти, дали е публикувал учебник или помагало, дали има лекции в чужбина или водени курсове и др. Минималният брой точки, необходим в тази група показатели, е по-висок за висшите училища, отколкото за научните организации.

Показателите от първите две групи са в голяма степен общи за всички професионални направления.

В третата група са показателите, свързани с приложението на научните знания, които са специфични за отделните професионални направления. Тук са от значение получените средства от научни и иновационни проекти или по програмата „Еразъм“, ръководството на и участието в такива проекти, наличието на научно-популярни публикации, участието в изготвяне на стратегически документи, в квалификация на учители и др.

Въвежда се обща методика за атестиране на преподавателите във всички държавни висши училища. Тя е изготвена в съответствие с целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. Нейната задача е да осигури висока квалификация на целия академичен състав, като стимулира постоянното актуализиране на знанията, уменията и компетентностите на преподавателите.

С предстоящите промени ще се регламентират нормативно общи изисквания за образователни, научни и научно-приложни резултати, които всеки преподавател трябва да постигне съобразно своето академично ниво и съгласно минималните критерии за академично израстване в съответното професионално направление. Възприемането на подобен подход ще повиши мотивацията на преподавателите и ще създаде допълнителен стимул за млади учени, които са готови да работят интензивно през целия си професионален път.

Методиката включва няколко различни показателя. Един от тях е учебно-преподавателската дейност, която се измерва чрез учебната натовареност. Друг е студентското мнение, което се отчита по правила, утвърдени от Академичния съвет на съответния университет. Атестирането включва също резултатите и отзвука от научните постижения на преподавателите, участието им във възпроизводството на научния състав и приложението на научните им резултати по показатели, съобразени със спецификата на конкретните професионални направления и научни области.

Предвижда се до два месеца от влизането в сила на промените всяко висше училище да представи в МОН правилник за атестиране на академичния състав, съобразен с приетите и подробно разписани критерии, показатели и методика. Комисия към министъра на образованието и науката ще оцени правилниците и ще предложи как да се разпределят 20-те милиона лева, отпуснати за увеличение на преподавателските възнаграждения съгласно §17 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Новите минимални национални изисквания към учените можете да видите тук: https://www.mon.bg/upload/30491/PR_ZRAS_PMS_28042022.pdf

Проекта на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища можете да видите тук:

https://www.mon.bg/…/PR_rms_metodika-atestirane_28042022.pdf