Прокуратура

Главният прокурор награди съдебния администратор на Апелативна прокуратура – Велико Търново

За проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения, с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на Република България“ и грамота, със заповед на Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров беше наградена Цанка Кишева –  съдебен администратор в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Наградата е по предложение на Таня Недкова, административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Тръново на основание Вътрешните правила за поощряване в Прокуратурата на Република България.

Почетният знак и грамотата бяха връчени тържествено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив при изпращането на дългогодишния съдебен служител.

Цанка Кишева има над 30 години трудов стаж като съдебен служител в Прокуратурата на Република България. Започнала е работа през 1989 г. като съдебен секретар в Районна прокуратура – Велико Търново.  От 2005 г. е назначена на длъжност младши специалист в Апелативна прокуратура – Велико Търново, като година по-късно е преназначена на длъжност съдебен администратор в Апелативна прокуратура – В.Търново. В работата си като ръководен служител г-жа Кишева се отличава с организираност, експедитивност, комуникативност и способност да работи в екип. При периодичното атестиране от всички административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново винаги е получавала най – висока оценка и максимален резултат по въведените критерии. Получила е най – високия Първи ранг. Сред прокурорите и съдебните служители се ползва с авторитет на безупречен професионалист, с високи нравствени и морални качества, отдадена на работата си и допринесла с професионалната си кариера за утвърждаване авторитета на Апелативна прокуратура – Велико Търново и ПРБ.