Денят

Главният прокурор възложи проверка на значимите язовири в страната

Главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Главна дирекция „Национална полиция“ съвместно да извършат проверка на комплексните и значими язовири на територията на цялата страна.
Проверката следва да изясни какво е актуалното състояние на водния обем в язовирите и налице ли са язовири, чийто воден обем е под съответния оптимален размер, който да гарантира осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на гражданите.
Комплексните и значими язовири в страната са 53.
Указано е след извършване на проверката да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от проверяваните язовири.
В случай, че в хода на проверката се съберат данни за извършено престъпление от общ характер, материалите от проверката ще бъдат изпратени на съответните компетентни прокуратури за вземане на отношение.

В допълнение, в отдел „Надзор за законност“ при Върховна административна прокуратура се извършва проверка по спазване разпоредбите на Закона за водите относно състоянието на язовир „Бели Искър“.