Образование

Гимназисти се запознаха с ролята на Бюрото по труда

Информационна среща с Обрешко Нечев, директор на дирекция „Бюро по труда” – град Велико Търново и негови колеги експерти проведоха гимназистите от СУ „Вела Благоева” във Велико Търново. Срещата беше част от проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, като в нея участие взе и Тодор Видиновски, ръководител на Центъра за кариерно оринентиране в град Велико Търново. Експертите запознаха учениците от единадесети и дванадесети клас с посредническите услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта. Представени бяха  възможностите за придобиване на квалификация, както и възможностите за включване в заетост, ако учениците не продължат образованието си и се регистрират в Бюрото по труда. Екипът от Бюрото представи и възможностите за ползване на EURES мрежата за трудова мобилност в Европейския съюз. Учениците имаха възможност да участват активно в разговора и да поставят пред експертите всички въпроси, свързани с бъдещата им трудова реализация, които ги вълнуват.