Здравеопазване

В 16 села в областта питейната вода е с лоши химични показатели, в едно са открити коли форми

През четвъртото тримесечие на 2021 г. от дирекция „Обществено здраве” към РЗИ – Велико Търново са извършени 962 проверки в обекти с обществено предназначение, 278 проверки – във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, съставени са 2 акта, издадени са 24 предписания и 2 заповеди.

От 32 изследвани проби питейна вода от централни водоизточници през ІV-то тримесечие 1 проба (3,13 %) е нестандартна по микробиологични показатели и 14 броя (43,75 %) по химични показатели.
Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Ст. Стамболово) – по показатели с безусловно здравно значение Ешерихия коли и Ентерококи и по показател с индикаторно значение коли форми. Взетата контролна проба е стандартна.
Отклоненията по химични показатели са установени съответно:
– по показатели с индикаторно значение: магнезий (Александрово), калций (Стрелец, Паисий, Нова Върбовка, Сухиндол);
– по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Недан, Сломер, Ореш, Лозен, Стрелец, Вързулица, Ст. Стамболово, Страхилово, Алеково, Александрово, Козловец, Сухиндол).
През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта е издадено 1 предписание до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за село Българско Сливово, отговаряща по физикохимични показатели показатели на Наредба No9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

През тримесечието са изследвани 8 проби по микробиологични и химични показатели, които отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води,
предназначени за питейни нужди. Извършени са 5 проверки в други обекти във връзка с контрола по дейностите, свързани с бутилираните води. Не са констатирани нарушения. Единственият в областта обект за производство на бутилирана трапезна вода „Белисима“ е преустановил дейността си през 2021 г.

За четвъртото тримесечие на 2021 година в отдел „Държавен здравен контрол“ при дирекция „Обществено здраве“ са постъпили 36 жалби, сигнали и запитвания.
Жалбите от компетентността на РЗИ – Велико Търново са за ниски температури в училище, лошо качество на питейна вода, шум от различни дейности в градска среда и други. Във връзка с извънредната епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната са постъпили 13 жалби за нарушаване на социалната дистанция и липса на лични предпазни средства.

Приоритет в дейността на отдела през тримесечието беше контрол по спазване на разпоредбите на Закона за здравето за забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места, в това число и обекти за хранене и развлечение и транспортни средства за обществен превоз.
През отчетния период на 2021 г. са извършени общо 430 проверки в обекти с обществено предназначение и обекти за хранене и развлечение. Извършени са 11 проверки на транспортни средства за обществен превоз на пътници от градския и междуградския транспорт и 13 проверки в местата за домуване на транспортните средства (депа, гаражи, началните спирки, таксиметрови стоянки и други). За установени нарушения в 2 увеселителни заведения са издадени 2 предписания и изпратени 4 покани за съставяне на актове на физически лица.