Здравеопазване

В шест селища в областта пият вода с повишение на нитрати

Седем проби на питейна вода във Великотърновска област не отговарят на нормите, сочат данните на РЗИ – Велико Търново за мониторинга, извършен през октомври. Повишено съдържание на нитрати в питейната вода е констатирано в селата Недан, Сломер, Алеково, Козловец и Ореш и в град Сухиндол. Повишени нитрати е показала и пробата в консервения завод „Домат” в Джулюница.

Водата, предназначена за питейно-битови цели и подавана от ведомствената станция на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица, е с повишено съдържание на тетрахлоретен и трихлоретен. Затова подаването от там временно е преустановено.

Пробата от курортен комплекс в с. Овча могила пък е дала отклонение по показател общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми при 22°С.

Експертите от РЗИ са издали предписания до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в зона на водоснабдяване Вардим и за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на вода, отговаряща на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за с. Александрово, където пробата не отговаря по микробиологични показатели, за с. Николаево – по показателя манган, и за с. Българско Сливово – по показателя желязо.
През месец октомври  от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 619 проверки в обекти с обществено предназначение, 34 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 14 предписания, 6 заповеди и 4 акта за установяване на административни нарушения.