Икономика

В ОИЦ провеждат „Ден на отворени врати“ по процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“

„Ден на отворени врати“ ще се проведе на 4 септември от 10.30 часа в Областния информационен център във Велико Търново. По време на него екипът ще проведе срещи със заинтересовани страни за представяне на Интегрирани териториални инвестиции и процедурата за кандидатстване с концепции за тях по Програмата „Развитие на регионите“ 2021 – 2027-а. Управляващият й орган отвори за кандидатстване процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“, която е със срок до 27 септември. Това стана ясно на среща с журналисти в Областния информационен център във Велико Търново.

По процедурата институциите, бизнесът и гражданският сектор имат възможност да правят предложения за инвестиции в сектори, които определят като важни за ускоряване на икономическото развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на населението. Процедурата ще бъде реализирана в две фази. Първата ще е за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с последващ подбор и одобрение, а във втората фаза ще се разработват детайлни проектни предложения. Общият индикативен бюджет за Северен централен район е 522 779 501 лева. Водеща е програмата „Развитие на регионите“ с 340 122 843 лева.

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си или в комбинация с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия допринася за нейното развитие и за осъществяване на дадена цел или приоритет на Интегрираната териториална стратегия на съответния регион за планиране. Концепциите могат да включват конкретна дейност по една програма, но те могат да бъдат и комбинирани, когато се състоят от различни секторни мерки, минимум двама партньори, ползват финансиране от различни програми и решават нуждите на поне две общини.

Допустимите бенефициенти са държавни органи, областни и общински администрации, образователни и културни институции, научна и академична общност, фирми и предприятия, лечебни заведения, представители на гражданското общество – НПО, организации на работодатели и синдикати, фондации и др. организации от публичния сектор.

Интегрираните териториални инвестиции ще се изпълняват на територията на цялата страна, при спазване на специфичните изисквания на всяка програма, участваща в подхода.

Изисквания:

Всяка концепция за Интегрирани териториални инвестиции следва да съдържа поне 2 взаимосвързани и допълващи се проекта, един от които да е икономически ориентиран, да включва поне трима партньори, като максималният им брой е не повече от 20. Дейностите да бъдат предвидени в Интегрираната териториална стратегия (ИТС) на Северен централен район за планиране (СЦР). Инвестициите с над-общинско значение да се осъществяват на територията на няколко общини – бенефициенти или партньори по проекти.

Чрез интегрирани териториални инвестиции могат да бъдат финансирани инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност, пътна инфраструктура, зелена градска инфраструктура, образователна, спортна, здравна, социална и културна инфраструктура; екологични мерки; растеж и конкурентоспособност, насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии на МСП; интервенции във вече изградени иновационни клъстери; дейности в сферата на образованието и достъпа до пазара на труда, предприемачество на уязвими групи; развитие на социалната икономика и др.

Екипът на Областен информационен център – Велико Търново е част от експертния състав на звената за медиация и публични консултации към Регионалният съвет за развитие на Северен централен район, във връзка с изпълнение на функциите им по Закона за регионалното развитие.

Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции са достъпни в системата ИСУН 2020 ТУК: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d.