Икономика

В ОИЦ – Велико Търново се проведе работна среща за Програма „Хоризонт 2020“

В Областен информационен център – Велико Търново се проведе работна среща на тема: „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“. Гост-лектор на събитието беше доц. Евгени Евгениев, представител на Министерство на образованието и науката и отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел. В проявата участваха представители на университети, научни институти, организации и звена, както и представители на бизнеса, които имат интерес към програмата за наука и иновации на ЕС.

Пред вид възможностите доц. Евгениев отчете до момента недостатъчно добро представяне на България в Програма „Хоризонт 2020“, която е осмата рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет почти 80 млрд. евро. Към края на 2018 г. общо 217 български организации са кандидатствали по „Хоризонт 2020“, като са успели да привлекат ресурс от 65,8 млн. евро. По този показател страната ни е на 24 място, преди Литва, Латвия, Хърватска и Малта.

Като активен участник в преговорния процес по „Хоризонт Европа“ доц. Евгениев уточни, че новата рамкова програма ще е с бюджет от около 100 млрд. евро и с период на изпълнение 2021-2027 г. Тя ще има за цел укрепване на научната и технологична база на ЕС, повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и работните места, и укрепване на социално-икономическия модел в ЕС, в отговор на глобалните предизвикателства и цели за устойчиво развитие. В преговорния процес по новата рамкова програма „Хоризонт Европа“ България е допринесла за приемането на пакет „Разширяване“, който представлява набор от мерки, ориентирани към увеличаване финансирането и участието на държави членки с по-нисък научноизследователски и иновационен интензитет, каквато е и страната ни.

Освен във Велико Търново такива работни срещи се провеждат и в градовете Пловдив, Стара Загора, Габрово, Шумен, Варна и Бургас. Резултатите от тях ще послужат за анализ на конкурентоспособността на българската наука в „Хоризонт 2020“, представяне рамката на бъдещата програма „Хоризонт Европа“, партньорство между наука и бизнес у нас и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа през 2021-2027 г. Също и консултация по процеса на стратегическо планиране за програмата и дискусия относно възможни лостове, които може да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети.