Здравеопазване

В две търновски села водата е с превишени колиформи, в други две желязото и нитратите са в повече

През месец май 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” при РЗИ – Велико Търново са извършени 556 проверки в обекти с обществено предназначение и 238 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето; издадени са 66 предписания и 1 заповед.
Експертите са проверили качествата на питейната вода в 42 населени места в областта, като са установили, че 4 от пробите не отговарят на наредбата. Водата в ПГСС „Боруш”, с. Крушето е с превишение на колиформи. В с. Никюп  са в повече колиформите и нитратите, в с. Българско Сливово –желязото, а в с. Ореш проблем са отново нитратите.

През месец май във Великотърновска област са регистрирани 49 случаи на чревни инфекциозни заболявания. 40 от тях са ентероколити, 7 ротавирусни гастроентерити, един случай на вирусен менингит и един на остра вяла парализа. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода, категорични са здравните инспектори.

РЗИ е издала 20 предписания през отчетния месец, от които 19 до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Козловец, Б. Сливово, Деляновци, Алеково, Б. река и Г. Калугерово и провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9, предназначена за питейно-битови цели за с. Никюп и 1 бр. до директора на ПГХТ, гр. Г. Оряховица (с филиал в с. Крушето).