Образование

В Гимназията по моден дизайн работят по проект за толерантност между учениците от етническите малцинства

Основната цел на проекта „Единни в многообразието – иновативни действия за интеркултурно образование в Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново“ е подобреното включване на учениците от етническите малцинства в местни иновативни действия за интеркултурно образование и възпитание в дух на взаимно зачитане на човешкото достойнство и толерантност”, каза неговият координатор и учител по история и география Камелия Джанабетска. Програмата е с продължителност 12 месеца и с бюджет от 13 996 лева, финансирани от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София.

Проектът има и други стратегически цели като осигуряване на равен достъп до качествено образование за учениците от етническите малцинства, повишаване на капацитета и мотивиране на учениците за съхранение и развитие на тяхната културна идентичност, развитие на ценности, свързани с толерантност, хуманизъм, взаимно уважение и желание за усъвършенстване и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства”, поясни Джанабетска.

Учители, ученици и родители съвместно работят за модернизиране на интеркултурното образование като неотменна част от подготовката на подрастващите от различен етнически произход.

Очакваните резултати по думи на координатора са изграждане на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, стимулиране развитието на индивидуалните таланти и заложби на учениците от различни етноси, осигуряване на благоприятна и толерантна образователна среда и подобряване на образователните резултати. „За всичко това изпълнихме шест дейности. Една от тях е свързана с осигуряване на технически средства и оборудване за благоприятна образователна среда. Имаме нова интерактивна дъска, която ще ни позволи нови подходи, базирани на интернет, в обучението, имаме нова компютърна и мултимедийна техника, с която ще можем да провеждаме уроци от разработените нови образователни програми от колеги от нашето училище. Останалите програми са свързани с екология и здраве, физическо възпитание и спорт, професионална подготовка, музика и географски маршрути”, допълни Камелия Джанабетска.

Според  нея дейностите са достатъчно разнообрази , за да се доближат до интересите на всеки ученик от гимназията.

На 22 октомври се организира модно ревю в хана „Хаджи Николи”. Ще има дефиле на тоалети, ушити по проекти на бъдещите млади моделиери под ръководството на инж. Марияна Иванова. Те са част от общо 20-те модела, създадени под ръководството на директора на гимназията Боряна Мочева и учителката Галя Николова.

Екопоход до Преображенския манастир и спортен празник бяха реализирани по проекта от началото на учебната година. Предстои екскурзия до Разград, където гимназията си партнира със сходно професионално училище.