Община

Във Велико Търново текат проверки за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

Във Велико Търново текат проверки за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в съдовете за битова смет. Засилената контролна дейност е по повод сигнали на жители на старата столица и се извършва от експерти и специалисти в общинската администрация.

Вече са установени няколко нарушители, на които са съставени предписания да изпълнят задълженията си по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опазване на околната среда. Ако това не бъде сторено, следва налагането на глоби, чиито размери са от 100 до 1000 лева за физически лица и от 500 до 2500 лева за юридически лица.

Община Велико Търново уведомява всички физически и юридически лица, притежатели на строителни отпадъци, че са длъжни да спазват нормативно заложените ред и условия за предаването, събирането, транспортирането и претоварването им. Забранено е изхвърлянето на този тип смет в съдовете за битови отпадъци, тъй като това води до тяхното и на сметоизвозващата и сметообработваща техника увреждане. Не е позволено мебелите и други обемисти предмети или покъщнина да бъдат оставяни около контейнерите.

Строителната смет, следствие на извършването на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, трябва да бъде съхранявани на територията на обектите и да бъде транспортирана до специализираното депо край с. Леденик. Необходимо е предварително заплащане на касите в информационните центрове на Община Велико Търново. Срещу платежния документ гражданите и представителите на юридически лица ще получат талони за предадените количества строителни отпадъци. Тези документи трябва да бъдат предоставени на оператора на входа на депото.

За сигнали за нарушения, допълнителни справки и съдействие гражданите могат да се обърнат към служителите в общинската администрация на телефони 062/619502 и 062/619552.